Actueel

2017

Onbekend maakt onbemind

De LAD en De Geneeskundestudent hebben samen een opleidingsspecial uitgebracht over de onbekendere specialismen, zoals het specialisme ouderengeneeskunde.

Bestuurswijziging Verenso

In goed overleg met de raad van toezicht heeft dr. C. (Carrol) Terleth, directeur-bestuurder van Verenso, besloten zijn functie van directeur-bestuurder neer te leggen.

Advance care planning: passende zorg in laatste levensfase

Advance care planning is een proces waarbij zorgverleners patiënten en hun naasten ondersteunen om in terugkerende dialoog – op basis van hun waarden en opvattingen – zinvolle en haalbare doelen voor huidige en toekomstige zorg en behandeling te formuleren.

Interview Verenso voorzitter in Nieuwsuur

Verenso voorzitter Nienke Nieuwenhuizen werd op dinsdag 9 mei op televisie geïnterviewd door het programma Nieuwsuur. De uitzending had als titel ‘Help, de dokter verzuipt!’. Huisartsen in Nederland slaan alarm: ze hebben te weinig tijd om hun patiënten te helpen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) pleit daarom voor minder patiënten per praktijk. Er zijn in Nederland twee pilots gestart waarbij huisartsen meer tijd krijgen per patiënt.

Overwegingen Verenso visie voltooid leven

Geen enkele beroepsgroep wordt meer geconfronteerd met problematiek rond het levenseinde als die van Verenso, beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Ten aanzien van euthanasievraagstukken wordt tot op heden voldoende steun gevonden in de bestaande euthanasiewet, recent bekrachtigd door de commissie Schnabel. Verenso onderschrijft het standpunt dat een leeftijdgrens, zoals geformuleerd in het wetsvoorstel, kan leiden tot een gevoel van onveiligheid en stigmatisering van ouderen. Verenso heeft grote twijfels over de op te stellen criteria voor het voltooide leven en de wetgeving daaromtrent.

Verenso voorjaarscongres 18 mei 2017 'Goed in je vel: huid & hygiëne'

In elk contact speelt ons grootste orgaan de huid een rol. Van zacht babyhuidje tot een oude rimpelige wang, van gezond en veerkrachtig tot een dunne kwetsbare huid. Zonder een gezonde huid gaat het niet. Daar nauw mee vervlochten is het onderwerp hygiëne en hoe onze hygiëne ook onze huid beïnvloedt. Denk aan besmettelijke ziekten, incontinentie, smetvrees, maar ook aan de gezonde patiënt in een schoon verpleeghuis.

Groot onderzoek naar de situatie van kwetsbare ouderen

De zorg voor kwetsbare ouderen kan en moet beter. De ouderenzorg in Nederland is zo complex geworden, dat de problemen nauwelijks kunnen worden opgelost en door vergrijzing verder toenemen. Ouderen die langer thuis wonen, redden het vaak niet alleen. Veel mantelzorgers zijn overbelast, en het regelen van hulp en hulpmiddelen is voor veel mensen ingewikkeld en kostbaar.

KNMG over tuchtuitspraak: palliatieve sedatie is geen 'u vraagt, wij draaien'

Onlangs ontstond onrust over een tuchtuitspraak over palliatieve sedatie. Zou een arts voortaan tot palliatieve sedatie moeten overgaan als een patiënt daarom vraagt? Nee, zegt de KNMG. De rechter stelt expliciet dat niet de patiënt of familie, maar de arts verantwoordelijk is voor het beleid. Daarmee bevestigt de rechter de KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie: het is aan de arts om te beslissen over het inzetten van palliatieve sedatie.

Een juiste aanspraak op zorg door de specialist ouderengeneeskunde

Verenso is verheugd dat behandeling door de specialist ouderengeneeskunde toegankelijk wordt in de Zorgverzekeringswet - zoals bevestigd in de 'Kamerbrief over rapport extramurale behandeling' van 14 februari 2017. Hiermee krijgt de patiënt ongeacht waar hij/zij woont de juiste medische zorg als de gezondheidssituatie daarom vraagt.

Reactie op petitie ‘niet stiekem bij dementie’

Veel specialisten ouderengeneeskunde hebben de petitie ‘niet stiekem bij dementie’ getekend. Deze petitie is een reactie op drie uitspraken van toetsingscommissies waarbij mensen met dementie voorafgaand aan de euthanasie dormicum kregen om de euthanasie rustig te laten verlopen. Dit wringt volgens hen met het eerste zorgvuldigheidscriterium van vrijwilligheid.

Steun amendement 77, veranker de Wzd-arts

Dinsdag 14 februari stemde de Tweede Kamer over amendement 77, het amendement dat de Wzd-arts waarborgt voor cliënten in verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Een amendement dat voor cliënten in beide sectoren en hun rechtsbescherming van groot belang was. Daarom riepen wij de politiek op amendement 77 te steunen.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg gereed

Verenso is tevreden met de insteek van het Kwaliteitskader als het gaat om het centraal stellen van patiënten en professionals; met de erkenning van de professionele kennis, met de erkenning van de complexiteit van de zorgvraag en daarmee samenhangend de aandacht voor (basis)veiligheid.

Ouderengeneeskunde is detectivewerk

Eind vorig jaar werd Nienke Nieuwenhuizen herkozen als voorzitter van Verenso. Ze maakt zich sterk voor goede palliatieve zorg, scholing en onderzoek. “De black box die verpleeghuizen zijn, moet open.”

Reactie Verenso op het concept Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Op 15 december jl. heeft het Zorginstituut een conceptversie gepubliceerd van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hierop kon een aantal betrokken partijen in de verpleegzorg waaronder Verenso een reactie geven. Hieronder vindt u hiervan een korte weergave. Het Zorginstituut verwerkt momenteel het ontvangen commentaar en zal op 9 januari 2017 een eerste versie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg opleveren. Verenso is benieuwd in hoeverre ons commentaar is verwerkt.