Actueel

2017

Onderzoeksagenda geriatrische revalidatie

Op 30 november, tijdens het Verenso najaarsongres, is de onderzoeksagenda voor geriatrische revalidatiezorg gelanceerd. Doel van deze onderzoeksagenda is inzicht te verkrijgen in hoe geriatrische revalidatie het meeste effect kan hebben voor de cliënt.

Europese artsen praten over euthanasie in Vaticaan

De World Medical Association (WMA) vergaderde in het Vaticaan over euthanasie. De paus riep artsen op na te denken over tot waar behandelen zinvol is en dit niet alleen vanuit medisch perspectief te doen, maar de patiënten een centrale rol te geven. Hij vroeg om een kalme discussie met oog voor gezamenlijk oplossingen. KNMG-voorzitter Héman was erbij: “Dit sluit buitengewoon goed aan op de Nederlandse benadering”.

Succesvol symposium antibioticaresistentie

In het kader van de Europese Antibioticadag organiseerden het ministerie van VWS, het RIVM en Vilans een symposium over antibioticaresistentie en ouderenzorg. Tijdens dit uitverkochte symposium op 14 november jl. verzorgden specialist ouderengeneeskunde Jobje Haaijman (SZR Tiel) en Verenso-medewerker Else Poot een workshop over antibiotic stewardship in het verpleeghuis.

Campagne Samen sterk tegen antibioticaresistentie gelanceerd op ABR-symposium

Tijdens het symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg is de campagne Samen sterk tegen antibioticaresistentie van start gegaan. Onderdeel daarvan is de website Resistentiepreventie.nl. Deze website is gericht op bestrijding van antibioticaresistentie. Verzorgenden, verpleegkundigen, zorgbestuurders en specialisten ouderengeneeskunde kunnen hier terecht voor informatie en tools. Bovendien kunnen ze hun steun betuigen aan het ABR-programma door hun handtekening te zetten.

Wat zou je doen met 2,1 miljard?

“Het staat er echt! In het regeerakkoord: structureel 2,1 miljard euro om te voldoen aan de nieuwe normen voor de verpleeghuiszorg. Al snel volgde de gedachte ‘wat zou ik doen met 2,1 miljard voor de sector’? Zou ik het alleen uitgeven aan ‘handen aan bed’? Daar waar echt tekorten zijn wel. Maar ik zou vooral investeren in ‘het hoofd’ en me richten op passende scholing.

Nieuwe kantoor ingewijd met symposium

Verenso is verhuisd naar Gebouw 't Hart, vlakbij het vorige kantoor in Utrecht. Om het nieuwe kantoor in te wijden, hielden we op 19 oktober een open huis met een symposium getiteld 'Dokteren met passie vanuit de relatie met de patiënt'.

Nieuwe interim-manager

Per 1 oktober is Christel Koerhuis als interim-manager bij Verenso aan de slag. Samen met bestuursvoorzitter Nienke Nieuwenhuizen geeft zij vorm en inhoud aan de vereniging.

Euthanasie bij gevorderde dementie

Het College van procureurs-generaal bracht vandaag naar buiten dat is besloten dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld naar een mogelijk strafbare euthanasie, die is uitgevoerd door een arts in een verpleeghuis. De verdachte was arts toen zij in het voorjaar van 2016 euthanasie pleegde op een 74-jarige ernstig demente en wilsonbekwame vrouw.

Het boek 'Het verpleeghuis is het einde!' wordt begin oktober gelanceerd

Freya Angenent en Lauke Bisschops, specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, willen laten zien wat er in het verpleeghuis allemaal goed gaat en laten bewoners aan het woord. In de week van het respect zal op 9 oktober tijdens het congres ‘Cliëntenraden: Werk in uitvoering!’ het boek 'Het verpleeghuis is het einde!' worden gelanceerd.

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 4-2017 online!

Advance care planning is onze core business. Sommige collega’s zeggen zelfs: ‘ouderengeneeskunde is advance care planning’. Daar valt wel wat voor te zeggen als het gaat om kwetsbare ouderen die wonen in het verpleeghuis. Zij hebben tegenwoordig nog maar een beperkte levensverwachting.

Samen werken aan goede zorg voor kwetsbare ouderen!

Cliëntenorganisaties, verzorgenden & verpleegkundigen, artsen en zorgaanbieders staan samen in de beweging naar goede zorg voor ouderen. Die beweging heeft een extra impuls gekregen met de totstandkoming van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg eerder dit jaar. In dit kader staat de oudere met zijn wensen en behoeften centraal en ligt de nadruk op leren en verbeteren rond de cliënt. Cliënt en professionals geven daarbij in dialoog vorm aan kwaliteit van zorg.

Onbekend maakt onbemind

De LAD en De Geneeskundestudent hebben samen een opleidingsspecial uitgebracht over de onbekendere specialismen, zoals het specialisme ouderengeneeskunde.

Bestuurswijziging Verenso

In goed overleg met de raad van toezicht heeft dr. C. (Carrol) Terleth, directeur-bestuurder van Verenso, besloten zijn functie van directeur-bestuurder neer te leggen.

Advance care planning: passende zorg in laatste levensfase

Advance care planning is een proces waarbij zorgverleners patiënten en hun naasten ondersteunen om in terugkerende dialoog – op basis van hun waarden en opvattingen – zinvolle en haalbare doelen voor huidige en toekomstige zorg en behandeling te formuleren.

Interview Verenso voorzitter in Nieuwsuur

Verenso voorzitter Nienke Nieuwenhuizen werd op dinsdag 9 mei op televisie geïnterviewd door het programma Nieuwsuur. De uitzending had als titel ‘Help, de dokter verzuipt!’. Huisartsen in Nederland slaan alarm: ze hebben te weinig tijd om hun patiënten te helpen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) pleit daarom voor minder patiënten per praktijk. Er zijn in Nederland twee pilots gestart waarbij huisartsen meer tijd krijgen per patiënt.

Overwegingen Verenso visie voltooid leven

Geen enkele beroepsgroep wordt meer geconfronteerd met problematiek rond het levenseinde als die van Verenso, beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Ten aanzien van euthanasievraagstukken wordt tot op heden voldoende steun gevonden in de bestaande euthanasiewet, recent bekrachtigd door de commissie Schnabel. Verenso onderschrijft het standpunt dat een leeftijdgrens, zoals geformuleerd in het wetsvoorstel, kan leiden tot een gevoel van onveiligheid en stigmatisering van ouderen. Verenso heeft grote twijfels over de op te stellen criteria voor het voltooide leven en de wetgeving daaromtrent.

Verenso voorjaarscongres 18 mei 2017 'Goed in je vel: huid & hygiëne'

In elk contact speelt ons grootste orgaan de huid een rol. Van zacht babyhuidje tot een oude rimpelige wang, van gezond en veerkrachtig tot een dunne kwetsbare huid. Zonder een gezonde huid gaat het niet. Daar nauw mee vervlochten is het onderwerp hygiëne en hoe onze hygiëne ook onze huid beïnvloedt. Denk aan besmettelijke ziekten, incontinentie, smetvrees, maar ook aan de gezonde patiënt in een schoon verpleeghuis.

Groot onderzoek naar de situatie van kwetsbare ouderen

De zorg voor kwetsbare ouderen kan en moet beter. De ouderenzorg in Nederland is zo complex geworden, dat de problemen nauwelijks kunnen worden opgelost en door vergrijzing verder toenemen. Ouderen die langer thuis wonen, redden het vaak niet alleen. Veel mantelzorgers zijn overbelast, en het regelen van hulp en hulpmiddelen is voor veel mensen ingewikkeld en kostbaar.

KNMG over tuchtuitspraak: palliatieve sedatie is geen 'u vraagt, wij draaien'

Onlangs ontstond onrust over een tuchtuitspraak over palliatieve sedatie. Zou een arts voortaan tot palliatieve sedatie moeten overgaan als een patiënt daarom vraagt? Nee, zegt de KNMG. De rechter stelt expliciet dat niet de patiënt of familie, maar de arts verantwoordelijk is voor het beleid. Daarmee bevestigt de rechter de KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie: het is aan de arts om te beslissen over het inzetten van palliatieve sedatie.

Een juiste aanspraak op zorg door de specialist ouderengeneeskunde

Verenso is verheugd dat behandeling door de specialist ouderengeneeskunde toegankelijk wordt in de Zorgverzekeringswet - zoals bevestigd in de 'Kamerbrief over rapport extramurale behandeling' van 14 februari 2017. Hiermee krijgt de patiënt ongeacht waar hij/zij woont de juiste medische zorg als de gezondheidssituatie daarom vraagt.

Reactie op petitie ‘niet stiekem bij dementie’

Veel specialisten ouderengeneeskunde hebben de petitie ‘niet stiekem bij dementie’ getekend. Deze petitie is een reactie op drie uitspraken van toetsingscommissies waarbij mensen met dementie voorafgaand aan de euthanasie dormicum kregen om de euthanasie rustig te laten verlopen. Dit wringt volgens hen met het eerste zorgvuldigheidscriterium van vrijwilligheid.

Steun amendement 77, veranker de Wzd-arts

Dinsdag 14 februari stemde de Tweede Kamer over amendement 77, het amendement dat de Wzd-arts waarborgt voor cliënten in verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Een amendement dat voor cliënten in beide sectoren en hun rechtsbescherming van groot belang was. Daarom riepen wij de politiek op amendement 77 te steunen.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg gereed

Verenso is tevreden met de insteek van het Kwaliteitskader als het gaat om het centraal stellen van patiënten en professionals; met de erkenning van de professionele kennis, met de erkenning van de complexiteit van de zorgvraag en daarmee samenhangend de aandacht voor (basis)veiligheid.

Ouderengeneeskunde is detectivewerk

Eind vorig jaar werd Nienke Nieuwenhuizen herkozen als voorzitter van Verenso. Ze maakt zich sterk voor goede palliatieve zorg, scholing en onderzoek. “De black box die verpleeghuizen zijn, moet open.”

Reactie Verenso op het concept Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Op 15 december jl. heeft het Zorginstituut een conceptversie gepubliceerd van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hierop kon een aantal betrokken partijen in de verpleegzorg waaronder Verenso een reactie geven. Hieronder vindt u hiervan een korte weergave. Het Zorginstituut verwerkt momenteel het ontvangen commentaar en zal op 9 januari 2017 een eerste versie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg opleveren. Verenso is benieuwd in hoeverre ons commentaar is verwerkt.