Actueel

10 stellingen over ouderengeneeskunde

09-08-2012

Het aantal ouderen zal de komende jaren in relatieve en absolute zin toenemen. Vrij breed heerst de opvatting dat als gevolg hiervan de kosten van de gezondheidszorg tot onacceptabele hoogte zullen stijgen. Het is echter onjuist om de toenemende kosten van de zorg te wijten aan deze demografische ontwikkeling. Alsof ouderen schuldig zijn aan overbelasting van de zorg. Het tegendeel is waar.

Kostenstijgingen in de zorg worden veroorzaakt door steeds meer en betere mogelijkheden. Een op zich positieve ontwikkeling. Verbeterde en nieuwe technieken, betere geneesmiddelen en steeds meer kennis over ziekten en ziekteprocessen stuwen de kosten van de zorg omhoog. Gelijktijdig zien we dat mensen ook een beroep doen op zorg om neveneffecten van ziekte te compenseren of om kosten te bestrijden die voorheen via het informele circuit, familie of geestelijk verzorgers, werden opgevangen. De hiermee gepaard gaande kosten veroorzaken een forse aanslag op het zorgbudget, met name vanwege het langdurig gebruik hiervan.

Verenso ziet het als haar verantwoordelijkheid een standpunt in te nemen over de toekomst van de medische zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Om die zorg ook voor de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden zijn ingrepen in het stelsel noodzakelijk. Het zorgbudget moet besteed worden aan de medische kosten van gezondheidszorg en preventie maakt daar een belangrijk deel van uit.

We vatten dit voor u samen in de volgende 10 stellingen:

 • 1. Welzijnsvoorzieningen zijn zeker relevant maar horen niet in een zorgverzekering thuis; focus op de kern zodat kwalitatief hoogwaardige medische en verpleegkundige zorg voor chronisch zieken en ouderen met complexe zorgvragen betaalbaar blijft.

 • 2. Ouderen dragen net als de jongere generatie zelf bij aan voorzienbare kosten die horen bij de levensfase zodat de financiering van medische zorg betaalbaar blijft en daarmee goed geregeld kan worden.

 • 3. Preventie hoort een speerpunt van beleid te zijn om de kosten van de zorg te beperken. Voorkomen is beter én goedkoper dan genezen!

 • 4. Financier de specialist ouderengeneeskunde via de Zorgverzekeringswet zodat kwetsbare ouderen en chronisch zieken de juiste medische zorg kunnen krijgen ongeacht waar zij wonen (thuis, in een verzorgingshuis of een verpleeghuis).

 • 5. Organiseer de zorg regionaal: instellingen en artsen werken met een regionaal budget dat is afgestemd op de zorgbehoefte van een regio.

 • 6. Een beter gebruik van de professionele deskundigheid van specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen bespaart geld.

 • 7. De zorg leent zich niet voor marktwerking, wel voor ondernemingszin.

 • 8. Uitgangspunt bij het verlenen en ontvangen van zorg is vertrouwen. Tijd- en kostenvretende regelingen zoals indicatiestellingen, toezicht en rapportages kunnen beperkt blijven tot het hoogst nodige.

 • 9. Meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om specifiek op ouderen gerichte behandeling en medicatie te verbeteren.

 • 10. Medisch studenten moeten al vroeg in de opleiding kennismaken met ouderengeneeskunde middels een verplicht coschap ouderengeneeskunde.

  In de bijlage treft u de onderbouwing van de stellingen.

Deel dit artikel