Wat doen wij

Vakinhoudelijke producten

Verenso ontwikkelt ter ondersteuning van de beroepsuitoefening en bedrijfsvoering van de specialist ouderengeneeskunde diverse hulpmiddelen, die volgens verschillende procedures tot stand komen.


 Richtlijnen

Een belangrijk speerpunt van Verenso is richtlijnontwikkeling. Een richtlijn bevat aanbevelingen zo veel mogelijk gebaseerd op de hoogste graad van beschikbaar wetenschappelijke literatuur met daarop gebaseerde discussie en klinisch inzicht. De richtlijn is richtinggevend voor het handelen van de specialist ouderengeneeskunde en ondersteunt diens besluitvorming.


 Externe richtlijnparticipatie

Vertegenwoordigers van Verenso participeren in tal van richtlijnwerkgroepen van externe partijen voor de totstandkoming van multidisciplinaire EBRO richtlijnen.


 Handreikingen

Een handreiking is vormvrij en beoogt op praktische wijze ondersteuning te bieden bij de toepassing van standpunten en richtlijnen. Een Verenso handreiking beschrijft de werkwijze van de specialist ouderengeneeskunde bij uiteenlopende klachten, aandoeningen en problemen. Een handreiking wordt opgesteld ter ondersteuning van de besluitvorming van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van medisch/ethisch beleid.


 Overige producten

Naast richtlijnen en handreikingen ontwikkelt Verenso producten met een andere status dan richtlijnen en handreikingen, zoals standpunten of implementatiebevorderende producten. Met een standpunt neemt Verenso een mening in over randvoorwaardelijke, juridische, zorgorganisatorische aspecten. Dit kan zowel op eigen initiatief zijn als op verzoek van derden (IGZ, KNMG, etc.). Een implementatiebevorderend product is een hulpmiddel, dat de implementatie van een richtlijn, handreiking of standpunt bevordert. 

Deel dit artikel