Wat doen wij

Handreikingen

Verenso heeft onderstaande handreikingen uitgebracht. Alle producten zijn downloadbaar. Wenst u een hard-copy van de handreiking, dan kunt u deze (max. 3 en indien in druk beschikbaar), bestellen via het bestelformulier. Vergeet u a.u.b. niet aan te geven welk product u wenst.

Samenwerking huisarts - specialist ouderengeneeskunde

2016 - De nieuwe digitale handreiking Samenwerking huisarts - specialist ouderengeneeskunde van LHV en Verenso geeft u een leidraad voor het maken van (werk)afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling in de samenwerking voor ouderen met een complexe zorgvraag. Ook geeft het een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden voor de specialist ouderengeneeskunde.

Multidisciplinair overleg

2015 - In de handreiking Multidisciplinair overleg (MDO) wordt ingegaan op het belang van het MDO, de rol van de patiënt/diens wettelijk vertegenwoordiger en de rol van alle deelnemende professionals. Er worden handreikingen gegeven hoe men het MDO op een grondige manier kan voorbereiden, zodat het MDO-gesprek zinvol en daadkrachtig kan zijn.

Geriatrisch assessment

2014 - De handreiking Geriatrisch Assessment door de specialist ouderengeneeskunde biedt specialisten ouderengeneeskunde handvatten om op een eenduidige, transparante en systematische manier te werken als zij een patiënt onderzoeken tijdens het geriatrisch onderzoek. In de handreiking zijn verwijzingen opgenomen naar meetinstrumenten die geschikt zijn voor de doelgroep waarmee de specialist ouderengeneeskunde te maken heeft. Het is daarmee vooral een praktisch document geworden. 

Kwaliteitshandboek

2013 - De KNMG heeft in juni 2010 het 'Algemeen kwaliteitskader voor geneeskundige specialismen, aanbevelingen voor het borgen van kwaliteit van geneeskundige zorg' uitgebracht. Daarnaast werd in 2012 het boek 'Staan voor kwaliteit' door de KNMG als hét kwaliteitskader medische zorg aan u allen aangeboden. Verenso brengt nu een eigen kwaliteitshandboek specifiek voor de specialisten ouderengeneeskunde uit.

Spoed-/crisisopnames

2013 - Een groep ouderen met complexe zorgbehoefte blijft (langer) thuis wonen. Het gevaar voor incidenten neemt echter met verhoging van de kwetsbaarheid toe. De verwachting is dat het aantal incidenten waaruit een crisissituatie voortkomt zal stijgen. Om adequaat te kunnen inspelen op crisissituaties en om ontstane crises te kunnen bezweren is een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn nodig, tussen de huisarts en de thuiszorg en de specialist ouderengeneeskunde en de verpleeghuizen.

Handreiking Taakherschikking

2017 - Voorspelbare en routinematige handelingen op medisch gebied, die niet risicovol zijn, kunnen soms worden verricht door bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten en physician assistants. Dit wordt taakherschikking genoemd. In 2012 heeft Verenso de handreiking Taakdelegatie uitgebracht. Met de handreiking Taakherschikking is deze nu geactualiseerd.

Parkinson

2011 - De Multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson verscheen in 2010 met adviezen over diagnostiek, therapie en netwerkzorg. Deze richtlijn is echter grotendeels gericht op de thuiswonende patiënt.

Complexe ouderenzorg in verzorgingshuis en thuis

2009 - De handreiking Complexe ouderenzorg in verzorgingshuis en thuis is een volledig herziene versie van de handreiking Organisatie van de medische en farmaceutische zorg aan ouderen in een verzorgingshuis en thuis uit 2004. Note: deze handreiking is niet via Verenso, maar via de LHV bestelbaar.

Dementie

2009 - De handreiking omvat een stroomschema dat een methodische aanpak van ziektediagnostiek bij dementie zichtbaar maakt. Tevens bevat het een nadere uitwerking van ziekte- en zorgdiagnostiek met de overwegingen die daarbij gemaakt worden.

Probleemgedrag

2008 - De behandeling van probleemgedrag vindt plaats in multidisciplinair verband. Daarom is in samenwerking met beroepsverenigingen van psychologen, verpleging en verzorging deze handreiking  ontwikkeld. De verschillende disciplines hebben hun eigen taak bij het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van probleemgedrag.

Wilsonbekwaamheid

2008 - De handreiking biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste beginselen en vuistregels rondom de beoordeling van wilsonbekwaamheid en is ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de implementatie van de KNMG modelrichtlijn voor hulpverleners over Informatie en toestemming bij meerderjarige wilsonbekwame cliënten (KNMG, juni 2004).

Zorgvuldige zorg rondom het levenseinde

2006 - Deze handreiking gaat over de zorg rondom het levenseinde van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Het gaat vooral om oudere mensen met complexe gezondheidsproblemen die zich in hun laatste levensfase bevinden.