Wat doen wij

Overige producten

Verenso heeft onderstaande nota’s uitgebracht. Alle producten zijn downloadbaar. Wenst u een hard-copy  van een nota (max. 3 en indien in druk beschikbaar) bestellen via het bestelformulier. Vergeet u a.u.b. niet aan te geven welk product u wenst.

Accreditatie

2011 – Een hernieuwde vorm van accreditatie was nodig om verder vorm te geven aan de harmonisatie van het beoordelingskader voor accreditatie van deskundigheidsbevordering.

Beroepsprofiel

2012 - In de afgelopen jaren heeft het vakgebied zich zowel wat betreft de inhoud als in de breedte van het werkveld sterk ontwikkeld. Dit is voor het Verenso-bestuur aanleiding geweest om, in samenspraak met de leden, het beroepsprofiel bij te stellen.

Elektronisch patiëntendossier ouderengeneeskunde (EPD)

2017 - De specialist ouderengeneeskunde zal in het verpleeghuis, in het verzorgingshuis en in de thuissituatie patiënten behandelen of consultatief werkzaam zijn. Onder alle omstandigheden blijft het zijn verantwoordelijkheid om te kunnen instaan voor de betrouwbaarheid van de gegevens die door hem geregistreerd worden.

Handleiding voorbehouden handelingen

2013 - ActiZ, BTN, LHV en Verenso hebben de handleiding ‘Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg’ uitgebracht. Deze handleiding geeft huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en VVT-zorgorganisaties handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren. Het is een geactualiseerde versie van de eerdere handleidingen voor respectievelijk thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

Jaarbericht 2012

2012 - Daarom ouderengeneeskunde | Geriatrische revalidatie: van ABWZ naar Zorgverzekeringswet | De specialist ouderengeneeskunde | Visitatie als kwaliteitsinstrument | Academisering en richtlijnontwikkeling | Kwaliteitseisen voor optimale patientenzorg | Dementie in de eerste lijn

Jaarbericht 2011

2011 - BEURS voor wetenschappelijk onderzoek | Verenso meer dan 40x in het nieuws | Uniek en onderscheidend: de specialist ouderengeneeskunde | Het beïnvloeden van nieuwe wetgeving en juridisch advies voor leden | Richtlijnen, handreikingen en andere documenten | Geriatrische revalidatiezorg | Consilium Ouderengeneeskunde

Jaarbericht 2010

2010 - Verenso zet in op herpositionering en nieuwe structuur ● De specialist ouderengeneeskunde integreren in de eerste lijn ● Door lobby en overleg resultaten boeken ● Verenso geeft richting op medisch en ethisch vlak ● Opname in verpleeghuis geen eindpunt voor onderzoekers ● Congres en symposium geven vakinhoudelijke meerwaarde ● Gemeenschappelijke visie op verantwoorde zorg ● Verenso kiest voor doelgroepgerichte communicatie

Jaarverslag 2015

2016 - Met het Jaarverslag 2015 wordt teruggeblikt op de gedane activiteiten van het bureau van Verenso. Er wordt uitgebreid ingegaan op grote projecten als ‘SO 2020’ en we bieden u een overzicht van de richtlijnontwikkeling en de kerncijfers over 2015. Verder geven we ook onze medewerkers het woord. Wat hebben zij het afgelopen jaar gedaan, voor u en voor een betere kwaliteit van de langdurige zorg? Wat waren voor hen de belangrijkste ontwikkelingen?

Klik hier voor het Jaarverslag 2015.

Nota Medische Verslaglegging

2009 - De nota 'Medische verslaglegging' van Verenso gaat uitvoerig in op aspecten rond bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verslaglegging in het medisch dossier.

Onderlinge Toetsing

2003 - In 1993 ontwikkelde Verenso (v/h NVVA) in samenwerking met het CBO de handleiding Onderlinge Toetsing in negen stappen. Aan de hand van deze methodiek konden specialisten ouderengeneeskunde het zorgverleningsproces toetsen en verbeteren.

Personeelsleidraad

De Personeelsleidraad specialisten ouderengeneeskunde geeft aan welke patiënt- en niet patiëntgebonden taken de specialist ouderengeneeskunde heeft en geeft een bandbreedte weer van de omvang van de taken.

Professional profile and competencies

2015 - Elderly care medicine is a relatively young specialism that is finding its way in a changing society. This means that both the profile and professional activities of elderly care physician are still evolving.

Over the past few years the discipline has developed greatly both in terms of content and in terms of the scope of the discipline. This was a reason for the Verenso board of directors to want to update the professional profile, in close consultation with our members.

De financieringssystematiek in de eerste lijn

2015 - Door de invoering van de Wet langdurige zorg, het wegvallen van verzorgingshuizen en de wens om ouderen langer in hun eigen woonomgeving te laten verblijven wordt de roep om een sterkere samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde steeds groter.