Wat doen wij

Richtlijnen

Verenso heeft onderstaande richtlijnen uitgebracht.  Alle producten zijn downloadbaar. Wenst u een hard-copy van een richtlijn, dan kunt u deze (max. 3 en indien in druk beschikbaar) bestellen via het bestelformulier. Vergeet u a.u.b. niet aan te geven welk product  u wenst.

Blaaskatheters

2011 - De richtlijn Blaaskatheters formuleert aanbevelingen om te komen tot een onderbouwde en eenduidige behandeling van patiënten met een langdurige blaaskatheter.

Diabetes

2011- Met de richtlijn ‘Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen in thuissituatie, verzorgings- en verpleeghuizen’ verwachten we de diabeteszorg bij kwetsbare ouderen te verbeteren die thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis wonen.

Influenzapreventie

2004 - Deze (digitale) richtlijn is voor de specialist ouderengeneeskunde een instrument om influenza in een verpleeghuis en verzorgingshuis zo veel mogelijk te voorkómen dan wel de nadelige gevolgen ervan voor de patiënt te beperken.
2009 - Leidraad - een werkgroep van specialisten ouderengeneeskunde, aangevuld met experts van RIVM heeft zich gebogen over het gewenste medisch inhoudelijke aanpak van de grieppandemie

 

Mondzorg

2007- De multidisciplinaire richtlijn is met betrokkenheid van relevante partijen, zoals tandartsen, tot stand gekomen en beschrijft hoe de mondgezondheid geoptimaliseerd worden.

Addendum Neusmaagsonde

2012 - Op verzoek van de IGZ ontwikkelde V&VN de multidisciplinaire richtlijn Neusmaagsonde. Een belangrijke aanbeveling uit de V&VN richtlijn betreft de controle van de positie van de neusmaagsonde na plaatsing.

Pijn

2016/2011-  Met de richtlijn Herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen willen we bijdragen aan een betere en snellere herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen. In 2016 is het hoofdstuk farmacologische pijnbestrijding herzien.

Probleemgedrag

2016 - De Verenso richtlijn Probleemgedrag wordt onder voorzitterschap van prof. dr. Sytse Zuidema herzien. Vertegenwoordigers van Verenso, NVKG, NVvP sectie ouderenpsychiatrie, NIP sectie ouderenpsychologie en V&VN participeren in de kerngroep. Zij werken hard aan de totstandkoming van de diverse hoofdstukken.

Urineweginfecties

2016 - Onder voorzitterschap van prof. dr. Cees Hertogh wordt momenteel de richtlijn Urineweginfecties (UWI) herzien. De nieuwe richtlijn heeft betrekking op kwetsbare ouderen met complexe multimorbiditeit, zelfstandig wonend of verblijvend in een zorginstelling. De toename van het aantal kwetsbare ouderen met comorbiditeit en de hervormingen in de langdurige zorg rechtvaardigen deze verbreding.