Wat doen wij

Richtlijnen

Verenso heeft onderstaande richtlijnen uitgebracht.  Alle producten zijn downloadbaar. Wenst u een hard-copy van een richtlijn, dan kunt u deze (max. 3 en indien in druk beschikbaar) bestellen via het bestelformulier. Vergeet u a.u.b. niet aan te geven welk product  u wenst.

Blaaskatheters

2011 - De richtlijn Blaaskatheters formuleert aanbevelingen om te komen tot een onderbouwde en eenduidige behandeling van patiënten met een langdurige blaaskatheter.

Diabetes

2011- Met de richtlijn ‘Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen in thuissituatie, verzorgings- en verpleeghuizen’ verwachten we de diabeteszorg bij kwetsbare ouderen te verbeteren die thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis wonen.

Influenzapreventie

2004 - Deze (digitale) richtlijn is voor de specialist ouderengeneeskunde een instrument om influenza in een verpleeghuis en verzorgingshuis zo veel mogelijk te voorkómen dan wel de nadelige gevolgen ervan voor de patiënt te beperken.
2009 - Leidraad - een werkgroep van specialisten ouderengeneeskunde, aangevuld met experts van RIVM heeft zich gebogen over het gewenste medisch inhoudelijke aanpak van de grieppandemie

 

Mondzorg

2007- De multidisciplinaire richtlijn is met betrokkenheid van relevante partijen, zoals tandartsen, tot stand gekomen en beschrijft hoe de mondgezondheid geoptimaliseerd worden.

Addendum Neusmaagsonde

2012 - Op verzoek van de IGZ ontwikkelde V&VN de multidisciplinaire richtlijn Neusmaagsonde. Een belangrijke aanbeveling uit de V&VN richtlijn betreft de controle van de positie van de neusmaagsonde na plaatsing.

Pijn

2016/2011-  Met de richtlijn Herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen willen we bijdragen aan een betere en snellere herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen. In 2016 is het hoofdstuk farmacologische pijnbestrijding herzien.

Probleemgedrag

Publicatie richtlijn ‘Probleemgedrag bij mensen met dementie’ begin 2018

Namens Verenso heeft een multidisciplinaire kerngroep, onder voorzitterschap van hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie prof. dr. Sytse Zuidema, gewerkt aan de herziening van de richtlijn Probleemgedrag (Verenso, 2008). Inmiddels is de conceptrichtlijn geautoriseerd door de autorisatiecommissie van Verenso. Het is een gezamenlijke richtlijn met het NIP. Het NIP maakt in januari bekend of zij de richtlijn kan autoriseren. Vervolgens wordt de richtlijn ter instemming voorgelegd aan de andere participerende partijen. Naar verwachting is de richtlijn vanaf februari te raadplegen via een nieuwe richtlijnendatabase op www.verenso.nl. 

In de kerngroep participeren vertegenwoordigers van Verenso, de sectie ouderenpsychologie van het NIP, de afdeling ouderenpsychiatrie van de NVvP, V&VN en de NVKG. Daarnaast werd in een klankbordgroep de expertise aangevuld met vertegenwoordiging vanuit Alzheimer Nederland en NHG/LAEGO.

De richtlijn richt zich specifiek op probleemgedrag bij mensen met dementie. Hierbij zijn depressief gedrag, angstig gedrag, apathisch gedrag, psychotisch gedrag en geagiteerd gedrag geprioriteerd als meest belangrijke vormen van probleemgedrag. Voor elk van deze gedragingen is een literatuurreview verricht naar effectiviteit van farmacologische interventies èn psychologische en psychosociale interventies. Vervolgens heeft de kerngroep, uitgaande van de beschikbare evidence en met inachtneming van overige overwegingen (zoals klinische expertise), aanbevelingen geformuleerd voor analyse en behandeling.

Niet eerder is in een richtlijn op nagenoeg gelijke wijze de effectiviteit van psychofarmaca èn verschillende psychologische en psychosociale interventies onderzocht per type gedraging. Daarnaast geven we extra aandacht aan het thema (palliatieve) sedatie bij probleemgedrag als refractair symptoom. Hiervoor willen we nog een of meerdere bijeenkomsten met leden organiseren. Daarom wordt dit laatste onderwerp pas medio 2018 als module toegevoegd aan de richtlijn. 

Inge van der Stelt, ivdstelt@verenso.nl

Urineweginfecties

2016 - Onder voorzitterschap van prof. dr. Cees Hertogh wordt momenteel de richtlijn Urineweginfecties (UWI) herzien. De nieuwe richtlijn heeft betrekking op kwetsbare ouderen met complexe multimorbiditeit, zelfstandig wonend of verblijvend in een zorginstelling. De toename van het aantal kwetsbare ouderen met comorbiditeit en de hervormingen in de langdurige zorg rechtvaardigen deze verbreding. De herziening van de richtlijn wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.