Actuele ontwikkelingen ABR

Meerjarenagenda antibioticaresistentie in de zorg
De overheid heeft in 2015 met het veld, waaronder Verenso, een ‘Meerjarenagenda antibioticaresistentie in de zorg’ opgesteld. Belangrijke thema’s hierin zijn het instellen van regionale zorgnetwerken en ontwikkeling en implementatie van richtlijnen.

Regionale zorgnetwerken
Er zijn tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie die heel Nederland bestrijken. Een zorgnetwerk is een samenwerkingsverband van zorginstellingen in een regio. Een specialist ouderengeneeskunde maakt deel uit van elk zorgnetwerk. De taken van de zorgnetwerken zijn onder andere surveillance, opstellen van en adviseren bij beheersmaatregelen, deskundigheidsbevordering en antibiotic stewardship.

Thematische toezicht IGJ
In het najaar van 2017 is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestart met het thematisch toezicht infectiepreventie en antibioticaresistentie. Bij het thematisch toezicht ligt de nadruk onder andere op de rol van de specialist ouderengeneeskunde. Om u te ondersteunen bij de voorbereiding op het thematisch toezicht heeft Verenso, in samenwerking met de werkgroep handreiking ‘De rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van Infectiepreventie en antibioticaresistentie', een QuickScan ontwikkeld. Deze QuickScan geeft u snel inzicht hoe u en uw vakgroep er momenteel voor staan op dit thema en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Overige activiteiten

  • Binnen Verenso is een klankbordgroep Infectieziekten actief waaraan circa 15 specialisten ouderengeneeskunde deelnemen. De klankbordgroep komt 2x per jaar bijeen.
  • Verenso vraagt bij VWS aandacht voor een goede financieringsregeling voor het afnemen van kweken in verpleeghuizen. Momenteel worden de financiële implicaties van kweekbeleid onderzocht door de NZA.
  • Wilt u als specialist ouderengeneeskunde weten wat de antibiotica gevoeligheid is van de micro-organismen van uw bewoners? Doe dan mee aan de verdiepende surveillance van antibioticaresistentie die het SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) jaarlijks uitvoert. Verenso is voorzitter van de adviescommissie van SNIV in de persoon van Jobje Haaijman.
  • Renée van Hevele is als specialist ouderengeneeskunde namens Verenso afgevaardigd in de programmacommissie van het Nationaal Programma Grieppreventie. Zie de website van het Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) voor meer informatie over de jaarlijkse griepvaccinatie.
  • Voor meer informatie over het thema antibioticaresistentie of lid worden van de klankbordgroep infectieziekten kunt u terecht bij Else Poot (epoot@verenso.nl / 030-22 71 910).
  • Zie ook de website www.resistentiepreventie.nl  voor meer informatie over de strijd tegen antibioticaresistentie.