Richtlijnen en handreikingen

In het kader van het terugdringen van antibioticaresistentie is gestart met de ontwikkeling van onderstaande richtlijnen en handreikingen.

Richtlijnen

Lage luchtweginfecties
Lage luchtweginfecties (LLWI) komen relatief vaak voor bij kwetsbare ouderen. De richtlijn richt zich op de diagnostiek, behandeling en preventie van LLWI bij kwetsbare ouderen die verblijven in een zorginstelling en die thuis wonen. Bij de behandeling en preventie wordt gekeken naar zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze maatregelen. 

Het project werd gefinancierd vanuit het programma antibioticaresistentie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Urineweginfecties
Urineweginfecties (UWI) is de meest voorkomende infectie bij kwetsbare ouderen. De huidige richtlijn laat veel ruimte voor prescriptie van antibiotica in situaties waar mogelijk een terughoudend beleid gepast zou zijn. De richtlijn richt zich op kwetsbare ouderen die verblijven in een zorginstelling of thuis wonen. 

De richtlijn richt zich op diagnostiek, klinische verschijnselen, behandeling en preventie bij patiënten zonder blaaskatheter. Hiernaast wordt aandacht besteed aan diagnostiek en behandeling bij patiënten met een blaaskatheter en aan urineonderzoek bij incontinentie. 

Het project werd gefinancierd vanuit het programma antibioticaresistentie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Proefimplementatie
In de periode van november ‘17 tot en met januari ’18 is een proefimplementatie van de conceptrichtlijnen LLWI en UWI gehouden in het kader van het Vilans-programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’. Tijdens de proefimplementatie werd de conceptrichtlijn door toetsgroepen van specialisten ouderengeneeskunde in de praktijk getoetst op bruikbaarheid en toepasbaarheid. De resultaten van de proefimplementatie zijn teruggekoppeld naar de werkgroepen van de richtlijnen.

Hulpmiddelen implementatie
Bij de richtlijnen LLWI en UWI worden hulpmiddelen voor implementatie ontwikkeld. Dit betreft een implementatie plan, patiëntenfolder, klinische les voor verpleegkundigen en verzorgenden, indicatoren en een e-learning.

Handreikingen

Handreiking rol specialist ouderengeneeskunde
Verenso is gestart met de ontwikkeling van de handreiking 'De rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie.' De handreiking gaat ondersteuning bieden bij het invullen van de rol van de specialist ouderengeneeskunde bij infectiepreventiebeleid (op patiëntniveau en bij patiëntoverstijgende zaken), uitbraakbeleid en antibioticabeleid. Het project maakt onderdeel uit van het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ van Vilans.
 
Naar verwachting  verschijnt de conceptversie van de handreiking in april 2018 en de definitieve versie rond het najaar van 2018.