Aanvullende geneeskundige zorg

 

Verslag overleg Zorgverzekeraars Nederland en zorgkantoren

d.d. 14 september 2017

Op donderdag 14 september 2017 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen Verenso, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren over de subsidieregeling extramurale behandeling. De Verenso denktank eerste lijn heeft op 11 september input geleverd voor dit overleg.

Overgang naar Zorgverzekeringswet en productenboek

Er is eerst stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom de overgang naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het productenboek is toegelicht. Zorgkantoren vonden het verhelderend en fijn dat dit initiatief is genomen. Intern zullen zij dit bij hun Zvw-collega’s onder de aandacht brengen. Verenso zal dit ook nog met de Zvw-collega’s van ZN bespreken. Het is belangrijk om rondom de doorontwikkeling van het productenboek gezamenlijk op te trekken zodat deze aansluit bij de verwachtingen van de verzekeraars en het een landelijk geaccepteerd stuk wordt.
CIZ indicatie voor medebehandeling

Verenso heeft aangegeven dat in een overleg met CIZ en VWS is gesproken over het mogelijk loslaten van de indicatiestelling voor medebehandeling onder de subsidieregeling. VWS en Verenso onderzoeken nu of het is toegestaan om geen medebehandeling meer aan te vragen, maar de medebehandeling te declareren onder consulten (die indicatievrij zijn, maximaal 10 per jaar). Zorgkantoren hebben hier geen fundamenteel standpunt in, ze denken na wat voor hen een goede en werkzame oplossing zou zijn. Voor Verenso is het van belang dat behandeling door de specialist ouderengeneeskunde een professionele afweging is waar de huisarts de functie van poortwachter vervult. De voorgestelde oplossing is dat er geen formele indicatie nodig is van het CIZ, maar dat wanneer aangegeven wordt dat de specialist ouderengeneeskunde in medebehandeling is (in de Excel-registratie) het zorgkantoor of het CIZ dit kan controleren door steekproefsgewijs behandelplannen op te vragen. Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt in oktober 2017, dan zitten VWS, CIZ en Verenso wederom over dit onderwerp bij elkaar om te komen tot besluitvorming.


Drempels in de subsidieregeling

1. Beschikbaarheid/bereikbaarheid/7 specialisten ouderengeneeskunde
Verenso heeft aangegeven dat het minimale aantal van 7 specialisten ouderengeneeskunde voor een contract voor de subsidieregeling een drempel is. Dit cijfer was ingegeven door de eis om voor extramurale behandeling 24x7 bereikbaar en beschikbaar te zijn. Verenso heeft toegelicht dat 24x7 bereikbaarheid en beschikbaarheid op termijn wellicht heel logisch is, maar dat dit bovenregionaal (bijvoorbeeld op HAP-niveau) georganiseerd kan worden en voor nu veel te ambitieus is. Er dient eerst meer ervaring opgedaan te worden om hier goed beleid op te kunnen maken.

Zorgkantoren gaven aan de beschikbaarheidseis in de ANW-uren los te willen laten, maar het is wel belangrijk dat er afspraken zijn over de bereikbaarheid van een specialist ouderengeneeskunde in de ANW-uren. Het uitgangspunt van zorgkantoren is dat 24-uurs bereikbaarheid moet zijn geregeld en toetsbaar geborgd. Dit hoeft de betreffende specialist ouderengeneeskunde niet zelf te doen, dit kan ook worden opgelost door goede afspraken met bijvoorbeeld een ander samenwerkingsverband of behandeldienst in een verpleeghuis. Zorgkantoren zijn voornemens geen minimaal aantal specialisten ouderengeneeskunde op te nemen, maar de eis dat beschikbaarheid geregeld moet zijn blijft gehandhaafd. Besluitvorming hierover ligt bij een bestuurscommissie van Zorgverzekeraars Nederland. Zorgverzekeraars Nederland heeft beloofd Verenso hierover te informeren.


2. Reiskosten S321 niet gecontracteerd
De samenwerkingsverbanden hebben geen afspraak gekregen voor de reiskosten. De uitsluiting van de samenwerkingsverbanden voor deze prestatie wordt voor volgend jaar opgelost. Zorgkantoren nemen dit op met het Zorginstituut om dit te realiseren. Zorgkantoren zullen zorgen voor een koppeling tussen S335 (behandeling specialist ouderengeneeskunde) en S321 (reiskosten zorgverlener). De prestatie voor reiskosten is alleen van toepassing op het reizen naar de patiënt thuis (dus niet de huisartsenpraktijk) met een maximum van twee declaraties per patiënt per dag. De reiskosten kunnen over dit jaar met terugwerkende kracht worden gedeclareerd. Zorgkantoren vragen wel een onderbouwing waarom reizen nodig was. 


3. Opbrengsten
Verenso heeft aangegeven dat de opbrengsten nu marginaal zijn en dat het leveren van extramurale behandeling financieel niet aantrekkelijk is. We hebben gevraagd of er mogelijkheden zijn om hierin tegemoet te komen. Zorgkantoren gaven aan dat ze erkennen dat het tarief laag is, maar dat ze gevangen zitten tussen de regels die anderen stellen. Ze voeren de subsidieregeling uit voor het Zorginstituut en zijn gehouden aan de beleidsregels van de NZa, ze moeten controleren op de rechtmatigheid van de declaraties. Omdat zij de beleidsregel ook multi-interpretabel vinden hebben ze uitleg gevraagd over wat precies declarabel is bij de NZa. Het ligt niet in hun bevoegdheid om hier ruimer mee om te gaan dan de regels. De regels kunnen worden veranderd door VWS, het Zorginstituut en de NZa. Ook Verenso zal dit nog met partijen opnemen. Verenso verwacht dat bij de doorontwikkeling van het productenboek (waarbij we onder andere zicht hebben op de verhouding tussen directe en indirecte tijd) dit onderwerp goed geborgd kan worden.


4. Declaratieproblemen
Alle regels omtrent de declaratie zijn te vinden in het declaratieprotocol, vindbaar op de website ZN en website individuele zorgkantoren. Wanneer er problemen zijn met declareren, neem dan contact op met VeCoZo of het zorgkantoor. Heeft u nog niet gedeclareerd maar wel geleverd, laat het dan aan uw zorgkantoor weten, zodat zij hier rekening mee kunnen houden. Neem ook contact op met het zorgkantoor als u de productieafspraak gaat overschrijden. De 250 uur is een initiële afspraak. Er is subsidiegeld dat kan worden herverdeeld, maar dat kan alleen in afstemming met het zorgkantoor. Laat daarom zo snel mogelijk aan het zorgkantoor weten als u uren tekort komt. Er kan met terugwerkende kracht gedeclareerd worden maar zorgkantoren zoeken uit hoe dat technisch geregeld moet worden. Hier komen ze nog op terug.

Behandeling voor patiënten met een Wlz-indicatie

Verenso heeft aangegeven dat behandeling voor patiënten met een Wlz-indicatie lastig te regelen is. In de praktijk merken we vaak geen verschil meer tussen de patiënten die we zien mét en zonder Wlz-indicatie. De samenwerkingsverbanden krijgen geen contract voor de H335 (behandeling voor patiënten met een Wlz-indicatie) omdat nog niet duidelijk is waar Wlz-behandeling ondergebracht zal worden (het advies van het Zorginstituut is immers om behandeling onder de Wlz te houden én in te kopen bij één aanbieder). Zorgkantoren geven aan dat patiënten met een Wlz-indicatie een dossierhouder hebben, behandeling kan dan in onderaanneming van deze dossierhouder verlopen. Ze raden aan om als specialist ouderengeneeskunde dus niet alleen contacten te onderhouden met huisartsen, maar ook met de grote verpleeghuizen in de regio. Als het niet lukt om behandeling via de dossierhouder te organiseren, laat ook dat aan het zorgkantoor weten.


Excelsheet

Zorgkantoren gaven aan dat ze vragen krijgen over het Excelformulier dat samenwerkingsverbanden moeten invullen bij de declaratie. De vier modules worden niet voldoende herkend in de praktijkvoering door de specialisten ouderengeneeskunde. Verenso heeft dat begrepen en om die reden is het productenboek gemaakt. Zorgkantoren vroegen of de specialisten ouderengeneeskunde al zouden kunnen registeren conform het productenboek. Verenso ziet daar wel voordelen in, immers: van -hoe eerder deze taal gesproken wordt hoe groter de kans dat het werkelijkheid wordt- behalve dat het niet matcht met de declaratie (indirecte tijd mag immers niet gedeclareerd worden).

Verenso is aan het afwegen of het aanpassen van de Excelsheet recht doet aan de werkelijkheid en tevens de doorontwikkeling van het productenboek niet frustreert. U wordt hierover nog geïnformeerd.