Eerstelijns verblijf (elv)

Eerstelijns verblijf is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf voor kwetsbare patiënten die tijdelijk niet meer of nog niet thuis kunnen verblijven. Het afwegingsinstrument is een hulpmiddel bij de professionele afweging door betrokken zorgverleners die overwegen een patiënt te verwijzen naar en toegang te geven tot eerstelijns verblijf.

In het afwegingsinstrument vormt de situatie van de patiënt het uitgangspunt. De indicatie voor eerstelijns verblijf wordt afgegeven onder verantwoordelijkheid van de huisarts, in veel gevallen in samenspraak met andere zorgprofessionals en uiteraard in samenspraak met de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger.

De redenen dat een patiënt niet thuis kan zijn, kunnen divers zijn:

  • een tijdelijke verslechtering van de gezondheidssituatie van de patiënt waardoor behandeling en verpleging en verzorging thuis niet langer toereikend zijn;
  • ontslag uit het ziekenhuis wegens het afronden van de medisch-specialistische behandeling maar nog wel aangewezen zijn op medische en verpleegkundige zorg;
  • veranderingen in de beschikbaarheid van mantelzorg waarbij de gezondheidsrisico's van de patiënt leidend zijn;
  • noodzaak tot aanvullende diagnostiek/prognostiek, medicatiesanering, het in kaart brengen gedragsproblemen en starten van de behandeling hiervoor.

Afhankelijk van de geconstateerde problemen kan de huisarts de patiënt verwijzen naar een eerstelijns verblijf 'Laag complex' of 'Hoog complex'. Bij verwijzing 'Laag complex' verricht de huisarts de geneeskundige behandeling aangevuld met verpleging en verzorging en eventueel consulten door de specialist ouderengeneeskunde. Bij verwijzing 'Hoog complex' verricht de specialist ouderengeneeskunde de totale geneeskundige behandeling binnen een zorg-leefklimaat ingericht op de doelgroep.