Dossiers

Handreiking financiering palliatieve zorg 2018

Samen met het kwaliteitskader is een ‘Handreiking financiering palliatieve zorg 2018’ uitgebracht. Hierin worden de huidige knelpunten beschreven en staan alle mogelijkheden voor financiering van palliatieve zorg 2018 overzichtelijk op een rij. Verenso heeft meerdere malen geparticipeerd in landelijke consultatie bijeenkomsten van VWS en de de NZa. Kees Goedhart participeerde namens Verenso in de werkgroep eerste lijn ten behoeve van de handreiking. 

Belangrijke onderdelen uit de handreiking zijn: wanneer de patiënt terminaal is en behoefte heeft aan intensieve palliatieve zorg, bestaat de mogelijkheid om een pakket 10 VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg te declareren. Hiervoor dienen aan bepaalde criteria te worden voldaan maar er hoeft geen indicatie meer aangevraagd te worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De verklaring van de behandelend arts volstaat. Belangrijk knelpunt dat wordt aangegeven voor de eerstelijn is dat het integrale tarief voor de wijkverpleging onbedoeld heeft geleid tot onvoldoende ruimte voor de (vroege) inzet van specialistische ondersteuning. Gepleit wordt bekostiging van specialistische ondersteuning voor PaTz; (vroege) inzet gespecialiseerde verpleegkundige zorg en (vroege) inzet van in palliatieve zorg kaderopgeleide specialisten ouderengeneeskunde.

Voor vragen kunt u terecht bij Inge van der Stelt.