Kwaliteit en richtlijnen

Lage luchtweginfecties

2017 – In het kader van het terugdringen van antibioticaresistentie is gestart met de ontwikkeling van een richtlijn Lage luchtweginfecties (LLWI). Het project wordt gefinancierd vanuit het programma antibioticaresistentie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 
De werkgroep wordt voorgezeten door drs. Jobje Haaijman, specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast nemen ook de specialisten ouderengeneeskunde, prof. dr. Cees Hertogh en Monique Schellinx, namens Verenso deel.

Verder bestaat de werkgroep uit vertegenwoordigers  van het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.

Tevens is een klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, Ouderenbond Unie KBO, Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg en Alzheimer Nederland.

Lage luchtweginfecties komen relatief vaak voor bij kwetsbare ouderen. Behandeling gebeurt door het (al dan niet rationeel) voorschrijven van antibiotica. De richtlijn zal gelden voor kwetsbare ouderen die verblijven in een zorginstelling en die thuis wonen. 

De richtlijn richt zich op de diagnostiek, behandeling en preventie van LLWI. Bij de behandeling en preventie wordt gekeken naar zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze maatregelen. 

De conceptrichtlijn wordt eind 2017 voorgelegd voor commentaar. Daarnaast vindt in dezelfde periode een proefimplementatie van de richtlijn plaats door een aantal toetsgroepen van specialisten ouderengeneeskunde in het kader van het Vilans-programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’. Tijdens de proefimplementatie wordt de richtlijn door toetsgroepen van specialisten ouderengeneeskunde in de praktijk getoetst op bruikbaarheid. Naar verwachting verschijnt de definitieve richtlijn rond de zomer van 2018.

Hulpmiddelen bij Implementatie

2017 – Onderdeel van de herziening van de richtlijn Urineweginfecties is het ontwikkelen van patiënteninformatiemateriaal in samenwerking met patiëntenorganisaties. Daarnaast wordt, in samenwerking met V&VN, een klinische les ontwikkeld. Ook worden indicatoren ontwikkeld. Tot slot wordt een e-learning ontwikkeld in het kader van het Vilans-programma ‘Aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen’.