Kwaliteit en richtlijnen

Urineweginfecties

Herziening richtlijn Urineweginfecties

2016 - Onder voorzitterschap van prof. dr. Cees Hertogh wordt momenteel de richtlijn Urineweginfecties (UWI) herzien. De nieuwe richtlijn heeft betrekking op kwetsbare ouderen met complexe multimorbiditeit, zelfstandig wonend of verblijvend in een zorginstelling. De toename van het aantal kwetsbare ouderen met comorbiditeit en de hervormingen in de langdurige zorg rechtvaardigen deze verbreding. De herziening van de richtlijn wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.
 
Uit onderzoek komen aanwijzingen dat onder deze populatie sprake is van overprescriptie van antibiotica bij urineweginfecties. De huidige richtlijn laat veel ruimte voor prescriptie van antibiotica in situaties waar mogelijk een terughoudend beleid gepast zou zijn. Een van de uitgangsvragen refereert aan dit onderwerp.

In het kader van het inperken van antimicrobiële resistentie binnen de gezondheidszorg is het noodzakelijk dat de nieuwe richtlijn handvatten biedt voor de behandeling van UWI met antibiotica, maar ook aandacht geeft aan alternatieven voor antibiotische therapie. Het raamwerk is inmiddels vastgesteld, hierbij zijn de volgende uitgangsvragen geformuleerd:

  • Wat is de meest geschikte indeling of classificatie van urineweginfecties?
  • Wat is de aangewezen diagnostische benadering?
  • Wat is het aangewezen behandelbeleid bij kwetsbare ouderen?
  • Wat zijn belangrijke risicofactoren voor (recidiverende) urineweginfecties bij kwetsbare ouderen en hoe zijn deze te beïnvloeden?
  • Welke primaire preventieve maatregelen zijn zinvol in het voorkomen van urineweginfecties?
  • Welke interventies op het gebied van antibiotic stewardship (ABS) zijn aangewezen?
  • Wat is de aangewezen diagnostische benadering van urineweginfecties bij patiënten met een blaaskatheter bij kort-, langdurig of intermitterend gebruik?
  • Hoe dienen urineweginfecties behandeld te worden bij patiënten met kort-, langdurig of intermitterend gebruik van een blaaskatheter?

De conceptrichtlijn wordt in het vierde kwartaal 2017 ter becommentariëring voorgelegd. Parallel met de commentaarfase wordt in het kader van het Vilans-programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ een proefimplementatie van de richtlijn uitgevoerd.  Tijdens de proefimplementatie wordt de richtlijn door toetsgroepen van specialisten ouderengeneeskunde in de praktijk getoetst op bruikbaarheid.


Hulpmiddelen bij Implementatie

2007 - De drie hulpmiddelen, die de toepassing van de Verenso (v/h NVVA) NVVA Richtlijn Urineweginfecties (2006) ondersteunen zijn een vertaling van de landelijke richtlijn naar de multidisciplinaire werksituatie en omvat het Multidisciplinair Standaardprotocol Urineweginfecties, het Leerprogramma voor verpleegkundigen en verzorgenden en de Cliëntbrief. Zij bieden u en het multidisciplinaire team praktische handvatten voor de zorg bij urineweginfecties. 

2017 – Onderdeel van de herziening van de richtlijn Urineweginfecties is het herzien van de cliëntbrief in samenwerking met patiëntenorganisaties. Daarnaast wordt het leerprogramma voor verpleegkundigen en verzorgenden omgezet in een klinische les. Ook worden indicatoren ontwikkeld. Verder wordt een e-learning ontwikkeld in het kader van het Vilans-programma ‘Aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen’.