19 december 2018

Aangepaste normen personeelssamenstelling verpleeghuizen

Om zorginstellingen te helpen inzicht te krijgen in wat voor hun bewonersgroep de juiste mix qua personeelssamenstelling is, heeft de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg normen vastgesteld voor aandacht & aanwezigheid, kennis & vaardigheden en reflecteren & leren. Eén daarvan is dat er altijd minimaal twee zorgverleners zijn op drukke momenten. Een ander regelt de 24-uurs beschikbaarheid van een specialist ouderengeneeskunde binnen 30 minuten. 

Doel van de gemaakte afspraken is om de verpleeghuizen te stimuleren om hun personeelsbeleid naar een hoger plan te tillen, vanuit de overtuiging dat meer aandacht voor personeelssamenstelling zal leiden tot betere zorg. Uit de pilots die de afgelopen periode hebben gedraaid komt een aantal zaken duidelijk naar voren: 

  • Multidisciplinaire samenwerking binnen een team is essentieel voor goede zorg.
  • Reflectie op het eigen handelen, individueel en in teams, verbetert de zorg.
  • Uitwisseling van ervaringen, opvattingen en inzichten tussen management en zorgteams helpen de randvoorwaarden verbeteren en leiden zo tot betere zorg.
  • Reflectie op het functioneren van de organisatie (m.b.v. personeelsbeleidsindicatoren, normen, inrichting organisatie en besturing) leiden tot verbeteringen in de organisatie.
  • De beschikbaarheid van gegevens en deze kunnen spiegelen is noodzakelijk om te kunnen leren en bijsturen. 

In de normen wordt multidisciplinaire samenwerking wel genoemd, maar niet verder uitgewerkt. Dit was een bewuste keuze. Verenso zal dit oppakken in samenwerking met de overige partners in het kader van een toenemende zorgzwaarte, taakherschikking en werkdruk.

De aangepaste normen zijn ontwikkeld door V&VN (penvoerder) in overleg met Verenso, ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie, LOC en Zorgthuisnl.

Meer informatie leest u op de website van V&VN.

 

 

 

Naar nieuwsoverzicht