23 april 2018

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Meer privacyrechten voor individuen, meer verplichtingen voor organisaties. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat aangescherpte privacyregels die vanaf 25 mei 2018 gelden voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. Deze regels vervangen de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bescherming van patiëntgegevens

Naast de nieuwe AVG-wet blijven veel bestaande wetten gelden, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Ook de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim blijven naast de AVG-regels bestaan.

Verantwoording wordt belangrijker

In de AVG ligt meer dan nu de nadruk op verantwoording: organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Overtredingen van de AVG kunnen oplopen tot boetes van 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert organisaties, dus ook organisaties in de zorg, op tijd te beginnen met de implementatie van de nieuwe regels.

Vragen?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inmiddels een grote hoeveelheid vragen en antwoorden gepubliceerd over de verwerking van persoonsgegevens door zorgaanbieders. Om te helpen bij de voorbereiding op de AVG ontwikkelde de Autoriteit Persoonsgegevens een AVG-Regelhulp en een AVG-10 stappenplan.

De Autoriteit Persoonsgegevens beantwoordt ook vragen van artsen over de AVG. Heeft u een vraag, dan kunt met hen contact opnemen. De Autoriteit Persoonsgegevens is op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op het telefoonnummer 0900 - 2001 201.

 

Naar nieuwsoverzicht