18 juli 2019

Wzd treedt op 1 januari 2020 in werking

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat uiteindelijk toch op 1 januari 2020 in. Op 18 juni 2019 nam de Tweede Kamer een Aanpassingswet aan. De belangrijkste aanpassing is de introductie van de Wzd-functionaris. De functionaris hoeft niet per se een arts te zijn, zoals eerst in de Wzd stond, maar mag ook een gz-psycholoog of een orthopedagoog-generalist zijn.

Verenso, de KNMG, LHV en NVAVG bepleiten al langer dat de kwaliteit van zorg en de rechtspositie van de patiënt daarmee niet voldoende worden geborgd. We hebben de afgelopen periode dan ook een actieve lobby gevoerd waarin we pleitten voor uitstel van de invoering van de Wzd. Helaas heeft de minister anders besloten en beschouwt hij 2020 als een overgangsjaar.

Handreiking

Verenso is gezamenlijk met de NVAVG een projectgroep gestart die werkt aan een handreiking voor de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) in de Wzd (intramuraal). Doel van deze handreiking is om specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten handvatten te geven voor het toepassen van de Wzd.

Roadmap VWS

Onlangs publiceerde het ministerie van VWS de roadmap ‘De Wet zorg en dwang van nu naar 2021’. Deze roadmap maakt de stand van zaken rondom de Wzd inzichtelijk en bevat de volgende onderwerpen: regelgeving, informatie en communicatie, infrastructuur, leren en doen, bekostiging en toezicht. In de roadmap is onder andere terug te lezen dat het pleidooi van Verenso om de implicaties van de Wzd voor de ambulante setting in proeftuinen te verkennen, is omgezet naar regionale actieonderzoeken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met directeur Nanda Hauet via info@verenso.nl.

Naar nieuwsoverzicht