13 oktober 2020

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde: achterwacht bij tweede coronagolf

Nu helaas een tweede COVID-19-piek opleeft in de verpleeghuizen kan de Supporthelpdesk ouderengeneeskunde (SHD) ondersteuning bieden door tijdelijk en gratis de telefonische achterwacht van specialisten ouderengeneeskunde over te nemen of mentaal te ondersteunen. Hiermee willen ActiZ, Verenso en ANW Nederland en het ministerie van VWS specialisten ouderengeneeskunde ontlasten in hun steeds drukker wordende praktijkvoering.

Zij kunnen 24/7 via 085 8086900 de Supporthelpdesk inschakelen. Dit is juist niet alleen bedoeld voor crisissituaties, maar kan ook tijdelijk in overleg om in het dienstrooster rust te bieden aan toenemend vermoeide specialisten ouderengeneeskunde. De situaties waarvoor de telefonische achterwacht wordt ingezet kunnen zowel de reguliere patiëntenzorg als COVID-19-zorg betreffen. Een aantal organisaties hebben al goede ervaringen opgedaan met de Supporthelpdesk.

De ervaring leert dat vaak te lang extra inspanningen worden geleverd en overbelasting te laat wordt gesignaleerd. Verenso adviseert daarom haar leden tijdig gebruik te maken van deze door VWS gefinancierde SHD, er zijn voor de organisatie geen extra kosten aan verbonden. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de Supporthelpdesk (SHD) te benutten:

  1. De a(n)ios of verpleegkundig specialist/physician assistant belt direct via 085 8086900 (keuze 1) met de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde (24/7 bereikbaar). Er kan direct telefonische consultatie gehouden worden. Dit kan zonder vooraf overleg met de SHD gewoon op het moment zelf.
  2. Ook kan de SHD tijdelijk als eerste achterwacht voor de a(n)ios in het dienstrooster ingepland worden en daarvoor kan binnen de organisatie het telefoonnummer 085 8086900 van de SHD gebeld worden. Ook dit hoeft niet van tevoren doorgegeven te worden aan de SHD.
  3. Als de manager, de specialist ouderengeneeskunde of a(n)ios, VS of PA van de organisatie dat wenselijk vindt kan er ook vooraf even contact zijn met de SHD via 085 8086900 om aan te kondigen dat er gebruik gemaakt gaat worden van de SHD en om eventueel al zaken door te spreken. Ook kunnen dan al de contactgegevens van de eigen specialist ouderengeneeskunde en/of van de manager van de organisatie doorgegeven worden. Dit is geen noodzaak, maar is mogelijk als het voor de organisatie prettiger voelt. Zo nodig kan vanuit de helpdesk contact worden opgenomen met het management over gesignaleerde knelpunten.
Doel

De SHD streeft ernaar de specialist ouderengeneeskunde van de zorgorganisatie te ontlasten doordat de dienstdoende ervaren specialist ouderengeneeskunde van de SHD volledig zelfstandig en telefonisch de supervisie, behandeladvies en mental support geeft. De zorgorganisatie moet wel zelf zorgen dat er een specialist ouderengeneeskunde van de organisatie bereikbaar blijft wanneer er toch overleg of uitrijden nodig is.

Voorbeeld

De helpdesk kan bijvoorbeeld ’s nachts als eerste worden gebeld door een basisarts/aios/VS of PA als de dienstdoende achterwacht hoognodig een paar uur moet slapen, zodat deze de dag erna weer fit is om zijn werk zelf voort te zetten. Overdag kan ook gebruik gemaakt worden van de SHD als zich spoedsituaties voordoen waar de specialist ouderengeneeskunde prioriteit aan moet geven boven het bieden van supervisie.

Werkwijze

Als de eigen specialist ouderengeneeskunde overbelast dreigt te raken of vaststaat op een Corona-afdeling en geen supervisie aan de basisarts of behandeladvies aan de verpleegkundig specialist of physician assistent kan geven, is het mogelijk hen door te verwijzen naar de SHD. Dan overlegt de arts van de SHD hoe lang de helpdesk de achterwacht overneemt. De zorginstelling blijft zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van de medische zorg door zelf een voorwacht en een specialist ouderengeneeskunde achterwacht te bieden, maar deze laatste krijgt meer rust doordat deze pas wordt gebeld als er bijvoorbeeld uitgereden moet worden of als de voorwacht denkt dat toch beter met de eigen achterwacht overlegd kan worden.

Meer informatie: de SHD via 085 8086900 of Corinne de Ruiter / Lauri Faas

Naar nieuwsoverzicht