27 januari 2020

Verenso luidt noodklok over problemen door samenloop Wzd en Wvggz

Op 27 januari 2020 heeft Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, een brief gestuurd aan minister De Jonge. Hierin wordt aandacht gevraagd voor acute problemen die ontstaan voor patiënten en artsen door de samenloop van de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Sinds 1 januari 2020 zijn de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Het afgelopen jaar heeft Verenso, samen met andere partijen uit het veld, herhaaldelijk haar zorgen geuit over de samenloop tussen de Wzd en de Wvggz. Ook heeft Verenso de minister gevraagd de invoering van de Wzd uit te stellen omdat er onvoldoende tijd was om de wet te implementeren. Helaas besloot de minister anders.

Patiënt de dupe

Inmiddels ontstaan er acute problemen waar de toch al zeer kwetsbare patiënten de dupe van zijn. Het grootste probleem doet zich voor rond de crisisdiensten en de af te geven inbewaringstelling (IBS) en rechterlijke machtiging (RM). Diverse GGZ-instellingen weigeren alle Wzd-gerelateerde patiënten waardoor artsen met hun patiënt voor een dichte deur komen te staan. Veel specialisten ouderengeneeskunde hebben al contact gezocht met Verenso om hun problemen te melden en hun zorgen te uiten over hun kwetsbare patiënten: “Nu valt mijn suïcidale patiënt met dementie tussen twee wetten in, tussen wal en schip”,  aldus een specialist ouderengeneeskunde. “Er ontstaat een onwerkbare en onveilige situatie”, zegt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso.

Discussie over bekostiging

Naast de onduidelijkheid over de uitvoering van de nieuwe wetgeving, is ook de bekostiging van de betrokken zorgprofessionals niet geregeld, zowel aan de kant van de GGZ als aan de kant van de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Ook voor de crisisbedden is geen geld beschikbaar gesteld. “Deze bekostigingsdiscussie gaat nu ten koste van patiënten en professionals, hierdoor ontstaat een schrijnende situatie”, vervolgt Nieuwenhuizen.

Goede oplossing voor patiënten en artsen

Verenso is op zoek naar een goede en snelle oplossing voor patiënten en artsen. In de brief aan minister De Jonge vraagt zij hem om ervoor te zorgen dat GGZ-instellingen op de korte termijn ook Wzd-gerelateerde patiënten blijven opnemen. Voor de lange termijn pleit Verenso voor het organiseren van een ronde tafel met GGZ-NL, ActiZ, Verenso en andere betrokken beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen om ervoor te zorgen dat er landelijk voldoende goede crisisdienstverlening beschikbaar komt. Tot slot vraagt Verenso de minister om kordaat te reageren op de voorstellen die vanuit de beroepsorganisaties worden gedaan ten behoeve van de kwaliteit van zorg voor de meest kwetsbare mensen. Het gaat daarbij onder andere om het faciliteren van het personeel in de zorgsector, het regelen van bekostiging voor de aanbieders en het zorgen voor voldoende opnamecapaciteit.

Naar nieuwsoverzicht