27 februari 2020

Wzd: Stand van zaken noodsignaal Verenso

Op 27 januari j.l. stuurde Verenso een brief aan de minister met betrekking tot de problematiek rondom de crisisdiensten, IBS en RM. Inmiddels heeft VWS gereageerd en aangegeven graag in gesprek te gaan met onder meer Verenso en andere veldpartijen om tot oplossingen te komen.

Een eerste denkrichting van VWS is om via de regionale crisisdiensten voor alle crisissituaties -ongeacht of dat gaat om cliënten uit de GGZ, ouderenzorg of gehandicaptenzorg-  triage, beoordeling en, waar nodig, een crisisbed te kunnen leveren. Inbreng van deskundigheid en samenwerking vanuit alle disciplines, voldoende financiering en voldoende capaciteit zijn daarbij uiteraard essentieel.

Verenso heeft aangegeven graag op korte termijn in gesprek te gaan, met name om de acute problemen die nu spelen samen op te lossen. Daarnaast hebben wij VWS gevraagd om ook de huisartsen voor dit overleg uit te nodigen, aangezien zij het eerste aanspreekpunt zijn in tijden van crisis. We zullen daarnaast voor de langere termijn op zoek moeten naar een toekomstbestendige oplossing met passende randvoorwaarden en goede domeinoverstijgende afspraken.

Meer informatie: Inge van der Stelt

Naar nieuwsoverzicht