2 maart 2021

Afwegingskader voor fase 3: code zwart scenario in de VVT-sector gereed

Verenso heeft samen met ActiZ, V&VN, en Zorgthuisnl een ‘Afwegingskader Fase  3: code zwart scenario’ opgesteld voor de VVT-sector. Het afwegingskader, ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), biedt ondersteuning in de voorbereiding en wanneer er sprake is van het 'code zwart scenario'. De medische aandachtspunten die we vorige week in de nieuwsbrief hebben verspreid maken onderdeel uit van dit kader (bijlage 3).

De ontwikkeling van het afwegingskader heeft plaats gevonden in samenspraak met Patiëntenfederatie Nederland, LOC Waardevolle Zorg en MantelzorgNL. Het kader is afgestemd met het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en GGD/GHOR Nederland.

Het afwegingskader vormt een onderdeel van een landelijk beleidskader voor alle sectoren, dat nog in ontwikkeling is onder regie van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), en biedt input voor de regionale afwegingen zowel binnen de VVT als in de keten. Verenso voorzitter Jacqueline de Groot is hierbij betrokken.

Code zwart scenario

Het afwegingskader bereidt voor op een situatie waarin de zorgverlening tot een absoluut minimum moet worden beperkt, het ‘Fase 3: code zwart scenario’. Dit houdt in dat er door een grote toename van cliënten of een hoog verzuim onder medewerkers de beschikbare capaciteit niet langer toereikend is om te voldoen aan de zorgvraag. Er moeten dan vergaande besluiten worden genomen over welke zorg nog wel en welke zorg niet meer verleend kan worden. In dat geval is het van belang om landelijke en regionaal afspraken te hebben gemaakt over het leveren van minimale zorg zodat aan zoveel mogelijk mensen zorg kan worden verleend.

Voor wie is het afwegingskader?

Dit afwegingskader is een handvat voor bestuurders/managers, zorgprofessionals,  regiebehandelaren, cliëntenraden en de ondernemingsraden/VAR/PAR van een zorgorganisatie. In veel regio’s zijn afspraken gemaakt hoe de zorg verleend kan worden in geval de continuïteit van zorg zwaar onder druk staat. Vaak is daarbij ook al een afwegingskader gemaakt indien het 'code zwart scenario' in werking treedt.

Dit landelijke afwegingskader is nadrukkelijk niet bedoeld om regionale afspraken en plannen te vervangen, maar dient als toetssteen en hulpmiddel voor hetgeen in de regio overeen is gekomen. In het geval er in een regio nog geen plannen liggen kan dit afwegingskader gezien worden als een document dat richting geeft aan het handelen binnen de regio.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht