7 mei 2021

Uitslag ledenpeiling m.b.t. vaccinatie registraties

Vorige week liet het RIVM weten dat zij geen compleet beeld had van registraties van Covid19- vaccinaties. Het RIVM gaf aan onder meer registraties vanuit instellingen te missen. Wij hebben begin deze week onder onze leden gepeild.  Van de respondenten gebruikt 46% YSIS e 31% ONS. Van de respondenten is 80% helemaal bij met registreren en gebruikt hiervoor het aparte registratieformulier in het EPD. 3% van de respondenten geeft aan andere plekken in het EPD te benutten voor registratie. Omdat deze gegevens niet worden doorgeleverd naar het RIVM is het verzoek alsnog het daarvoor bestemde formulier te gebruiken. Verder geeft 3% van de respondenten aan nog een achterstand te hebben. Van belang is deze achterstand zo snel als mogelijk weg te werken. Uit de open antwoorden (14% overig) blijkt dat een deel van de registraties aan collega’s is gedelegeerd waardoor het zicht soms ontbreekt. Ook als de registratie belegd is bij collega’s is het van belang te controleren of alle registraties van reeds gezette vaccinaties inmiddels in de EPDs staan.

Overigens geeft 83% van de respondenten aan dat tussen de 90 en 100% van de bewoners toestemming heeft gegeven voor doorlevering van gegevens aan het RIVM. 13% geeft aan dat het percentage ligt tussen de 80 en de 90%. Wat betreft het doorleveren aan het RIVM geeft 76% van de respondenten aan dat de instelling akkoord heeft gegeven voor doorlevering van gegevens aan het RIVM. De overige 24% geeft aan dit niet te weten. De meest opvallende conclusie is dat slechts 17% van de specialisten ouderengeneeskunde zeker weet dat de door haar instelling doorgestuurde gegevens, ook daadwerkelijk door het RIVM zijn ontvangen. Er wordt gevraagd naar een mogelijkheid om dit te kunnen controleren. Uit de open antwoorden blijkt dat veel specialisten ouderengeneeskunde dit graag nog zouden willen checken maar niet weten hoe. Het is overigens de arts die de gegevens registreert en de instelling die de gegevens gezamenlijk doorzendt aan het RIVM.

Tenslotte is de ingeschatte vaccinatiegraad in de huizen groot: 50% van de respondenten geeft aan dat de vaccinatiegraad tussen de 80 en 90% ligt; 45% zelfs tussen de 90 en 100%. De 5% die lager dan 80% scoort, geeft aan dat dit vooral is gelegen in de verhuisbewegingen bij de GRZ en de ELV.

Meer informatie: Nanda Hauet

Naar nieuwsoverzicht