19 maart 2021

Verenso en NVAVG reageren op nota van wijziging Wzd

Verenso heeft samen met de NVAVG gereageerd op de nota van wijziging op de Wzd. De nota van wijziging geeft meer mogelijkheden om te bepalen wie de informatievoorziening over onvrijwillige zorg doet, de zorgverantwoordelijke of andere zorgverleners.

Dit biedt enige administratieve verlichting. In de reactie doen wij tegelijkertijd de oproep aan VWS om een uitgebreidere nota van wijziging voor te bereiden, waarin meer door Verenso al eerder aangegeven knelpunten voor de uitvoering van de Wzd voor de praktijk worden opgelost en gerepareerd.

Hieronder tref u onze reactie aan.

Algemeen: Zeer beperkte omvang nota van wijziging

Wij maken graag gebruik van de geboden gelegenheid om -gezien de korte reactietermijn- ook beknopt te reageren op de concept tekst van de nota van wijziging van de Reparatiewet.

In de begeleidende mail wordt aangegeven dat omwille van een snelle wetsbehandeling gekozen is voor een nota van wijziging van zeer beperkte omvang. Deze beperkte omvang verbaast ons. Evenals door ActiZ en VGN in hun reactie aangegeven, betreuren ook wij deze keuze. In het afgelopen jaar hebben wij diverse knelpunten in de uitvoering en uitvoerbaarheid van de Wzd aangegeven en voorstellen gedaan voor het repareren van de Wzd. Ook in KNMG verband hebben wij in de zomer van 2020 een uitgebreide reactie ingediend ten behoeve van de internetconsultatie. In de nu voorliggende concept nota van wijziging treffen wij deze in de internetconsultatie aangegeven punten, helaas niet aan.

Graag vernemen wij daarom waarom voor deze zeer beknopte nota van wijziging wordt gekozen en waarom specifiek op deze in de nota genoemde punten. Een toelichting op deze keuze en de urgentie van de nu voorgestelde nota ontbreekt. Ook vernemen wij wat er met alle overige door NVAVG, Verenso, KNMG en ook VGN en ActiZ voorgestelde punten gebeurt, als deze niet in de onderhavige nota van wijziging worden verwerkt. Wordt in de komende maanden nog een nieuwe nota van wijzing voorbereid? NVAVG en Verenso hebben in het afgelopen jaar veel tijd en inspanning geïnvesteerd om bij de achterbannen uitvoeringsproblemen bij de Wzd op te halen en te verzamelen en hier vervolgens oplossingen voor aan te dragen. Op welke wijze worden deze punten meegenomen?

De uitvoering van de Wzd leidt in de praktijk tot problemen. Wij verwijzen hiervoor naar de reacties van de verschil­lende veldpartijen. Wij zijn van mening dat de Reparatiewet benut moet worden om die problemen op te lossen. Nu kiezen voor snelheid, houdt in dat de problemen waarvoor de praktijk zich nu gesteld ziet nog jaren zullen blijven bestaan. In aanmerking nemend dat het evaluatierapport eind 2021 beschikbaar is, daarna de bewindslieden standpunten zullen innemen over de aanbevelingen uit dit rapport, deze vervolgens omgezet moeten worden in een wetsvoorstel, levert aanzienlijke vertraging op. Dit lijkt ons onverantwoord.

Wij verzoeken u dan ook dringend om alsnog een omvangrijkere nota van wijziging voor te bereiden. Het nadeel dat de behandeling van de Reparatiewet hierdoor een aantal maanden langer duurt, weegt niet op tegen het voordeel dat de uitvoering van de Wzd hierdoor verbeterd wordt.

Wijziging in de nota

Ten aanzien van de inhoud van de nota van wijziging stellen wij graag nog de volgende vraag. 

In artikel 14 wordt de tekst ‘neemt de verantwoordelijk arts van de zorgaanbieder waar de geneeskundige behandeling wordt uitgevoerd in plaats van de zorgverantwoordelijke de beslissing over het uitvoeren van de in het zorgplan opgenomen zorg, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, tweede en derde lid’ vervangen door ‘geeft de verantwoordelijk arts van de zorgaanbieder waar de geneeskundige behandeling wordt uitgevoerd in plaats van de zorgverantwoordelijke de instemming voor het uitvoeren van de in het zorgplan opgenomen zorg, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, achtste lid, onderdeel 7˚’. Onduidelijk is wat met dat laatste -de verwijzing naar artikel 10 lid 8 onder 7- bedoeld wordt. De taak van de -verantwoordelijk- arts wordt hier in onze ogen ingewikkeld en ook onduidelijk verwoord. Wat wordt hier bedoeld? Waarom wordt hier verwezen naar artikel 10 lid 8 onder 7? De betreffende arts moet zorgdragen voor de continuïteit van de zorg die beschreven staat in het zorgplan: wat houdt dat hier in? Met andere woorden: voor de praktijk is nog onduidelijk wat precies de verandering is, die hiermee bewerkstelligd wordt. Een korte toelichting ontbreekt hierbij. Graag vernemen wij dit.

Tot slot, de korte reactietermijn biedt de NVAVG en Verenso onvoldoende gelegenheid om de achterban of een deel daarvan te raadplegen.

Op het proces in de komende maanden ontvangen wij graag nadere informatie. Een heldere toelichting bij de gemaakte keuze voor deze nota van wijziging missen wij. De in de internetconsultatie aangegeven en voorgestelde punten, zijn in deze nota van wijziging -nog- niet verwerkt. Graag vernemen wij op welke wijze deze alsnog geheel of gedeeltelijk worden verwerkt. Of -als dit niet gebeurt- wat hiervoor de argumenten zijn en op welke wijze deze punten wel geadresseerd worden. Eerder is aangegeven dat een aantal nog niet aangepaste punten zal worden meegenomen en overgeheveld naar het onderzoek in het kader van de wetsevaluatie. Het is ons inziens inderdaad ook een goede zaak dat alle punten in deze evaluatie worden geadresseerd. Voor de uitvoering van de Wzd door veldpartijen is daarnaast echter van groot belang dat niet gewacht wordt op de rapportage in het kader van de wetsevaluatie, maar dat de belangrijkste uitvoeringsproblemen ook middels reparatiewetgeving en wijziging worden doorgevoerd. Graag vernemen wij of en zo ja op welke wijze dit in de komende maanden zal gebeuren en welke planning VWS hiertoe voor ogen heeft.

Uiteraard zijn wij graag bereid hierin desgewenst mee te denken en zo nodig nog nadere inbreng te geven.

 

Naar nieuwsoverzicht