23 augustus 2021

Video Wzd - De rol van de Wzd-functionaris

Verenso heeft een vijftal informatieve video’s gemaakt over de Wet zorg en dwang (Wzd) en de daarmee samenhangende thematiek. Eerder zijn de landelijke belangenbehartiging en bekostigingsvraagstukken, het opzetten van een regionale crisisdienst, het opstellen van een medische verklaring voor een RM of IBS en de inzet van de extern deskundige aan de orde gekomen.

In deze vijfde video gaat beleidsadviseur Inge van der Stelt in gesprek met Michiel Vermaak, arts voor verstandelijk gehandicapten en Anne Timmermans, specialist ouderengeneeskunde over de rol van de Wzd-functionaris.

De Wzd-functionaris heeft primair als taak om toe te zien op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg (ovz) en de mogelijke af bouw ervan. Deze toezichthoudende taak geldt voor:

  • De beoordeling van het zorgplan waarin onvrijwillige zorg is opgenomen
  • De uitvoering van de onvrijwillige zorg
  • Beoordeling van de besluiten over verlof en ontslag van patiënten die met een maatregel (RM of IBS) zijn opgenomen.

Daarnaast kan de Wzd-functionaris een rol hebben bij de aanvraag van een besluit tot opname en verblijf en van een RM.

Voor leden van Verenso is er een siilo app groep Wzd functionarissen waar veel informatie-uitwisseling plaatsvindt. Wilt u participeren stuur dan een e-mail naar info@verenso.nl.

 

 

 

Naar nieuwsoverzicht