8 november 2022

Wijziging vergoeding COVID-19 kosten vanaf 2023

Wijziging vergoeding COVID-19 kosten vanaf 2023

De regels voor het vergoeden van extra kosten voor COVID-19 veranderen per 1-1-2023. Op dit moment worden de extra kosten vergoed conform een beleidsregel van de NZA. Vanaf 2023 komt er geen aparte vergoeding voor de extra kosten. Wel zijn de Wlz-tarieven verhoogd. Het ministerie van VWS heeft hierover het volgende laten weten.

In de begroting 2023 is een bedrag opgenomen van € 91 miljoen structureel om de Wlz-tarieven aan te passen vanwege de meerkosten die voortkomen uit de richtlijnen van de RIVM voor de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het bedrag van € 91 miljoen is gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op grond van de nacalculatie van de beleidsregel extra kosten corona in de Wlz over het jaar 2021 en verhoogd naar loon- en prijspeil 2023. De NZa heeft dit bedrag op verzoek van de minister van VWS rondgerekend over de Wz-tarieven voor het jaar 2023.

VWS is zich er hierbij van bewust dat het bedrag aan de ruime kant is, gezien de gunstige ontwikkelingen in de coronapandemie ten opzichte van 2021 en gezien de voorraden die bij zorgaanbieders kunnen zijn opgebouwd. Omdat het extra bedrag is verwerkt in de integrale tarieven kunnen de zorgaanbieders de ruimte die zal ontstaan binnen de € 91 miljoen ook inzetten voor andere doelen, waaronder bijvoorbeeld het laten analyseren van PCR-testen. Gezien de ontwikkelingen in de pandemie verwacht VWS dat de uitgaven aan PCR-testen in 2023 bovendien lager zullen uitkomen dan in eerdere jaren. Daarmee kunnen zorgaanbieders op grond van de verhoogde tarieven zowel voldoende PBM inzetten als PCR-testen voor bewoners. Zorgpersoneel kan in 2023 gebruik maken van de gratis testen bij de GGD.

Bij dit alles benadrukt VWS dat er sprake is van integrale tarieven. Het is aan aanbieders om daarbinnen eigen keuzes te maken die verantwoorde zorgverlening mogelijk maken.  

Naar nieuwsoverzicht