Visitatie

Tijdens een visitatie kijken beroepsgenoten ‘in de keuken’ bij specialisten ouderengeneeskunde om te zien hoe zij patiëntenzorg bieden en hoe de kwaliteit daarvan zo nodig verbeterd kan worden. Bij visitatie kunnen alle artsen van een vakgroep gevisiteerd worden of er wordt een groep van individuele artsen gevisiteerd. Visitatie biedt de deelnemers reflectie op het eigen handelen en op het functioneren als geheel met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

Meld u tijdig aan voor visitatie: 1,5-2 jaar voorafgaand aan herregistratiedatum

Het College Geneeskundig Specialismen (CGS) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hebben besloten deelname aan visitatie voor specialisten ouderengeneeskunde verplicht te stellen zoals dat ook geldt voor huisartsen. Er geldt een overgangsregeling tot 1 januari  2020. Dat betekent dat specialisten ouderengeneeskunde die zich vanaf 1 januari 2020 willen herregisteren moeten kunnen aantonen dat zij hebben deelgenomen aan visitatie. De RGS hanteert hiervoor de term 'externe kwaliteitsevaluatie'.


Vakgroepvisitatie

Verenso heeft een visitatiesysteem ontwikkeld voor vakgroepen ouderengeneeskunde. Voor de planning van visitatie is het belangrijk tijdig contact op te nemen met Verenso en de visitatiekosten in uw jaarbegroting op te nemen. Deze kosten kunnen daarin als bij- en nascholingskosten opgenomen worden. Voor visitatie geldt een tarief van €1.074,38 (exclusief BTW) per specialist ouderengeneeskunde. De deelnemende specialist ouderengeneeskunde krijgt hiervoor 20 accreditatiepunten.

SOz visitatie
Alle specialisten ouderengeneeskunde, ongeacht hun werkplek of eventuele aandachtsgebied, moeten bij herregistratie na 1 januari 2020 aantonen dat ze in de vijf jaar voorafgaand hebben deelgenomen aan externe kwaliteitsevaluatie. Verenso heeft met de vakgroepvisitatie voor een groot deel van de specialisten ouderengeneeskunde een passend aanbod gemaakt om aan deze eis te voldoen. Een kleine groep van specialisten ouderengeneeskunde kan niet aan deze vakgroepvisitatie deelnemen en daarvoor heeft Verenso sinds het najaar van 2018 het aanbod van SOz-visitatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Verenso via visitatie@verenso.nl of telefoonnummer 030 227 19 10.