Ervaringen met visitaties

Dankzij visitatie meer grip op verbeteringen


Een vakgroepvisitatie kan waardevolle feedback opleveren voor het versterken van medische zorg aan patiënten. Een visitatie kan ook als spannend worden ervaren, of een vakgroep kan opzien tegen de extra werkzaamheden die een visitatie met zich meebrengt. Gelukkig horen we na afloop vooral het geluid dat visitatie veel meerwaarde voor de vakgroep heeft en dat het de vakgroep verder brengt.  

 

‘Vakgroep is dichter bij elkaar gekomen’

Aan het woord is Ellen van Diepen-de Jong, specialist ouderengeneeskunde en medisch manager bij Magentazorg: “Met een reorganisatie en problemen op personeelsgebied, hadden wij geen gemakkelijk jaar achter de rug. We keken daarom niet echt uit naar de visitatie. Dat bleek achteraf gezien onterecht! De visitatie heeft ons alleen maar veel goeds heeft gebracht. Het hele proces heeft de vakgroep dichter bij elkaar gebracht. De dag zelf hebben wij ook als waardevol ervaren en de feedback en werkwijze van de commissie was prettig. Dankzij de visitatie hebben wij meer inzicht gekregen in waar wij staan en hebben we meer grip op de verbeteringen die wij willen realiseren.”

Meerjarenverbeterplan

“Na het uitbrengen van het visitatierapport zijn wij twee keer een dagdeel bij elkaar geweest om de verbeterpunten te prioriteren. Onze aios die de keuzemodule leiderschap volgde, heeft hier ook een rol in gespeeld. Daarna hebben wij gezamenlijk het verbeterplan opgesteld. Omdat de specialisten ouderengeneeskunde onderdeel zijn van de medische dienst, waar ook andere disciplines werkzaam zijn, hebben wij het verbeterplan vanuit de medische dienst geschreven. Vanuit het meerjarenverbeterplan hebben we een jaarplan 2019 opgesteld dat aan de directie is aangeboden”, aldus Ellen van Diepen.

 

Meld u tijdig aan voor visitatie: 1,5-2 jaar voorafgaand aan herregistratiedatum

Visitatie past in de beweging van kwaliteitsontwikkeling die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van professionals om continue te blijven leren en ontwikkelen.

De winst van visitatie is dat de (vak)groep op basis van systematische feedback in een veilige omgeving inzicht krijgt in sterke en verbeterpunten. De visitatiecommissie houdt de (vak)groep van specialisten ouderengeneeskunde een spiegel voor over hoe de groep zich verhoudt tot de professionele standaard. Hoe opener de (vak)groep zich opstelt, naar elkaar en naar de visitatiecommissie, hoe bruikbaarder de uitkomsten.

Het College Geneeskundig Specialismen (CGS) heeft besloten deelname aan visitatie voor specialisten ouderengeneeskunde verplicht te stellen zoals dat ook geldt voor alle medisch specialismen. Dat betekent dat specialisten ouderengeneeskunde die zich vanaf 1 januari 2020 willen herregisteren moeten kunnen aantonen dat zij hebben deelgenomen aan visitatie. De RGS hanteert hiervoor de term 'externe kwaliteitsevaluatie'. Artsen kunnen als vakgroep gevisiteerd worden of als een groep van individuele artsen.

Meer weten? Bekijk de uitgebreide informatie op onze website.

Lees ook het artikel uit het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde; Visitatie kan steun geven als medische zorg onder druk staat.