Elektronisch patiëntendossier ouderengeneeskunde (EPD)

Programma van eisen

De specialist ouderengeneeskunde zal in het verpleeghuis, in het verzorgingshuis en in de thuissituatie patiënten behandelen of consultatief werkzaam zijn. Onder alle omstandigheden blijft het zijn verantwoordelijkheid om te kunnen instaan voor de betrouwbaarheid van de gegevens die door hem geregistreerd worden.

Om tot een goede en adequate zorg voor ouderen met complexe problematiek te komen is het noodzakelijk om snelle en betrouwbare gegevensuitwisseling tot stand te brengen. Een elektronisch patiëntendossier en elektronisch voorschrijfsysteem is gewenst om 7 x 24 uur zorg te kunnen geven. De specialist ouderengeneeskunde heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid om zijn eigen bevindingen te registreren en wel op een zodanige wijze dat andere beroepsbeoefenaren en instellingen daarvan gebruik kunnen maken indien dit gewenst en toegestaan is.

Verenso wil met dit programma van eisen het gebruik van een EPD door de specialist ouderengeneeskunde bevorderen, eenduidigheid stimuleren en kwaliteitscriteria invoeren.
Leveranciers van softwarepakketten kunnen hun pakket ter toetsing aanbieden aan Verenso. 

In het kader van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn wij op dit moment het programma van eisen aan het herzien. Leveranciers die reeds geregistreerd zijn behouden hun registratie tot nader orde.


Gecertificeerd zijn:

Naam EPD: Ysis
Organisatie: GeriMedica
Gecertificeerd van: December 2016
Gecertificeerd tot: December 2019

Naam EPD: Ons
Organisatie: Nedap
Gecertificeerd van: Oktober 2014
Gecertificeerd tot: Oktober 2017*


* In verband de herziening van het programma van eisen is de certificatie verlengd tot nader orde.