Richtlijnen en praktijkvoering

Cardiovasculair Risicomanagement Kwetsbare Ouderen - addendum -

2017 - Volgens de risicotabel in de CVRM-richtlijn uit 2011 hebben alle ouderen boven de 70 jaar een hoog cardiovasculair risico, en komen zij in aanmerking voor antihypertensiva, lipiden verlagende middelen en/of trombocytenaggregatieremmers. Behandeling van ouderen met deze medicatie is echter slechts beperkt onderzocht. Er zijn belangrijke verschillen tussen de jongere personen die in de klinische studies zijn geïncludeerd en de ouderen uit de dagelijkse praktijk. Het is derhalve niet duidelijk of het behandelen van cardiovasculaire risicofactoren op hoge leeftijd effectief is, vooral wanneer het kwetsbare ouderen betreft. Dit addendum gaat in op het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten bij (kwetsbare) ouderen (>70 jaar). De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • behandeling van dyslipidemie;
  • behandeling van hypertensie;
  • gebruik van trombocytenaggregatieremmers;
  • levensstijladviezen.

Waar relevant zijn adviezen voor cardiovasculair risicomanagement apart voor niet-kwetsbare en kwetsbare ouderen opgesteld.

Eigenaar: NIV
Participant namens Verenso: Martin van Leen