Richtlijnen en praktijkvoering

Handreiking financiering palliatieve zorg 2021

Graag maken wij u attent op de handreiking financiering palliatieve zorg 2021. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve terminale unit.  Deze handreiking is een aanpassing op de handreiking financiering palliatieve zorg 2020.  De handreikingen zijn ook te vinden op Palliaweb van het IKNL.

Belangrijke onderdelen uit de handreiking zijn: wanneer de patiënt terminaal is en behoefte heeft aan intensieve palliatieve zorg, bestaat de mogelijkheid om een pakket 10 VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg te declareren. Hiervoor dienen aan bepaalde criteria te worden voldaan maar er hoeft geen indicatie meer aangevraagd te worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De verklaring van de behandelend arts volstaat. Belangrijk knelpunt dat wordt aangegeven voor de eerstelijn is dat het integrale tarief voor de wijkverpleging onbedoeld heeft geleid tot onvoldoende ruimte voor de (vroege) inzet van specialistische ondersteuning. Gepleit wordt bekostiging van specialistische ondersteuning voor PaTz; (vroege) inzet gespecialiseerde verpleegkundige zorg en (vroege) inzet van in palliatieve zorg kaderopgeleide specialisten ouderengeneeskunde.

Wijzigingen 2021

Ten opzichte van de Handreiking 2020 zijn in de Handreiking 2021 de teksten aangescherpt en verduidelijkt. Doorgevoerde wijzigingen in de bekostiging zijn afgestemd met het Praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bekostiging 2021

Voor 2021 zet de NZa in op rust in de regelgeving. Daarom zijn in deze handreiking geen grote nieuwe wijzigingen per 2021 te vinden. Wanneer later in het jaar alsnog wijzigingen doorgevoerd worden, wordt in het najaar van 2020 een tweede versie gepubliceerd.

Voor vragen kunt u terecht bij Inge van der Stelt.