Richtlijnen en praktijkvoering

Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ)

2020 - Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ), een samenwerkingsverband tussen Verenso (specialisten ouderengeneeskunde), NVAVG (artsen verstandelijk gehandicapten) en V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden), werkt aan het continu en structureel verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg. Na een periode van opbouw van de organisatie, is SKILZ inmiddels gestart met de ontwikkeling van een aantal kwaliteitsstandaarden. Naast kwaliteitsstandaarden gaat SKILZ aan de slag met een doorontwikkel- en onderzoeksagenda, waarin de plannen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de langere termijn benoemd staan. SKILZ werkt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De onderwerpen van de eerste zes standaarden zijn vanuit het werkveld zelf gekomen. Directeur Laura van Steenveldt, die zich sinds half juli inzet voor SKILZ, legt uit: “We zijn na een periode van opbouw inmiddels gestart met de ontwikkeling van de standaarden voor wilsbekwaamheid, slaapstoornissen en zelfmanagementondersteuning. Er zijn drie procesbegeleiders gestart bij SKILZ die het proces rond de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden (inhoudelijk) begeleiden. In de werkgroepen, waarin de kwaliteitsstandaarden worden uitgewerkt, zitten vertegenwoordigers van de patiënt/cliënt en professionals uit het werkveld. De kracht zit hem in het ‘samen’. Kennis en ervaring worden gedeeld om zo tot de optimale zorg te komen.” In 2021 start SKILZ met de ontwikkeling van de andere drie kwaliteitstandaarden: medische beslissingen rond levenseinde, mondzorg en voeding- en slikproblemen.

De kwaliteitsstandaarden beogen een eenduidig, gedragen handelingskader voor zorgprofessionals te bieden dat gebaseerd is op jarenlange ervaring in het veld en wetenschappelijk onderzoek. De kwaliteitsstandaarden zorgen ervoor dat de zorgverlener weet wat hij moet doen om de patiënt/cliënt altijd de best mogelijke zorg te geven. Ook bieden ze handvatten voor mantelzorgers en familieleden en geven hen houvast bij de beoordeling van de zorg die hun naasten vaak hun hele leven lang ontvangen.

SKILZ werkt ondertussen samen met het werkveld aan een lange termijnvisie. Van Steenveldt: “In de doorontwikkelagenda maken we met elkaar keuzes voor de onderwerpen die we hierna belangrijk vinden om aan te pakken. De onderzoeksagenda helpt ons daarbij. We brengen in kaart welke informatie er nog ontbreekt en daar gaan we actief mee aan de slag.”

Neem voor meer informatie over SKILZ contact op met Laura van Steenveldt (l.vansteenveldt@skilz.nu).

 

Nieuwsberichten