Evaluatie van het individueel functioneren (EIF)


Waarom EIF

In de nieuwe eisen van herregistratie, ingaande januari 2020, is het - naast voldoende scholing en werkervaring- voor alle specialisten ouderengeneeskunde noodzakelijk om aan te tonen dat zij in de vijf jaar voorafgaand aan herregistratie hebben deelgenomen aan externe kwaliteitsevaluatie  (=visitatie ) én aan de Evaluatie Individueel Functioneren (EIF).

Volgens de herregistratie-eisen voor EIF moet elke specialist ouderengeneeskunde eens in de vijf jaar een evaluatiegesprek voeren met een ‘daartoe opgeleid persoon’ over de zelfevaluatie, analyse van 360 graden feedback en het concept Persoonlijk OntwikkelPlan (POP). Daarnaast bent u verplicht jaarlijks (de voortgang van) het POP te bekijken en zo nodig bij te stellen. Er is dus een vijfjaarlijkse èn een jaarlijkse cyclus. Deze herregistratie-eis geldt voor alle medisch specialisten. 

Aanmelden voor EIF

U kunt zich hier aanmelden voor EIF. Na aanmelding en betaling ontvangt u een inlogcode voor het softwareprogramma Exata waar de vragenlijst voor zelfevaluatie en vragenlijsten voor feedbackgevers en een format voor een POP beschikbaar zijn.

Aanmelden Verenso-lid

Aanmelden niet-Verenso-lid


Doelstelling EIF

Verenso heeft met EIF als doel de specialist ouderengeneeskunde:

  • zo goed mogelijk te ondersteunen bij het voldoen aan de eis voor (her)registratie
  • zoveel mogelijk eigenaar te maken van een cyclisch proces van evaluatie en ontwikkeling
  • op een stimulerende en inspirerende manier stil te laten staan bij het eigen functioneren

Het model dat samen met leden en met goedkeuring van het bestuur van Stichting Kwaliteit en het bestuur van Verenso is ontwikkeld is geaccrediteerd voor vijf punten.


Wanneer EIF

U kunt aan de vijfjaarlijkse cyclus van EIF deelnemen in de twaalf maanden voorafgaand aan uw herregistratie. Is uw herregistratie in 2020? Neem dan deel aan EIF in 2019. Wilt u eerder dan twaalf maanden voorafgaand aan uw herregistratie deelnemen aan EIF? Neem dan contact op met Verenso via EIF@verenso.nl of telefoonnummer 030 2271910.


Hoe ziet het jaarlijkse proces van EIF er uit?

Vanaf 2020 dient u jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren, uitmondend in een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Er worden geen nadere eisen gesteld aan de wijze waarop u de zelfevaluatie plaats vindt. Doel is te reflecteren op uw functioneren en het POP steeds bij te stellen. Een format voor een POP vindt u hier. U kunt ook een ander format gebruiken. Zorg dat de jaarlijkse wijzigingen zichtbaar blijven. Uw POP gebruikt u ook voor de vijfjaarlijkse cyclus waarin u feedback verzamelt en verwerkt en een gesprek voert met een coach.

 
Hoe ziet het vijfjaarlijkse proces van EIF er uit?

Het proces van EIF bestaat uit vijf stappen. Eens per vijf jaar begint het  proces met een (kritische) zelfevaluatie die u kunt uitvoeren via de Verenso applicatie van het programma Exata. U reflecteert daarin via een vragenlijst op uw functioneren op de competenties uit het beroepsprofiel (Canmeds). U vraagt via Exata tevens feedback van verschillende personen (waaronder een cliënt en/of zijn vertegenwoordiger) waarmee u als professional te maken heeft. De uitkomsten van de zelfevaluatie en de analyse van de 360 graden feedback verwerkt u in een concept POP waarvoor een format in Exata beschikbaar is (een eigen format uploaden kan ook). Dit alles bespreekt u met een  coach. Deze evalueert samen met u uw professioneel functioneren. Doel is te komen tot een verdieping van inzicht in uw ontwikkelingsperspectief. Daarna stelt u het POP bij. Over het feit dat het EIF gesprek heeft plaatsgevonden informeert u de vakgroep en de leiding dan wel het bestuur van de organisatie waar u werkzaam bent. Zie ook de factsheet over EIF. 


Hoe rond ik EIF af en met wie deel ik mijn POP?

Ter afronding van de vijfjaarlijkse cyclus ondertekenen u en de coach ieder digitaal met behulp van eigen inloggevens een bevestigingsformulier waarin u beiden aangeeft dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Dat formulier zorgt ervoor dat (na administratieve koppeling door Verenso) in uw GAIA dossier duidelijk wordt dat u aan de eisen voor EIF hebt voldaan. Daarmee ontvangt u ook de vijf accreditatiepunten.

Uw POP is een persoonlijk document dat u niet hoeft te delen met collega’s of leidinggevende. Volgens de RGS eis informeert u uw collega’s en de leiding dan wel het bestuur van de organisatie waar u werkzaam bent over het feit dat het EIF gesprek heeft plaatsgevonden. U hoeft daarbij geen mededelingen te doen over de inhoud van het EIF gesprek met de coach dan wel de inhoud van uw POP.

  • Klik hier voor format POP.

Wie zijn de coaches?

Verenso heeft gekozen om evaluatiegesprekken voor EIF te laten uitvoeren door coaches die verbonden zijn aan ‘Coaches voor Medici’ én die een korte scholing hebben gevolgd over de competenties en het werkveld van de specialist ouderengeneeskunde. Alleen deze coaches kunnen worden ingezet voor het EIF gesprek. Deze coaches zijn onafhankelijk, gecertificeerd en ervaren in het voeren van evaluatiegesprekken met huisartsen en andere medisch specialisten. U kiest zelf met welke van deze groep coaches u uw professioneel functioneren wilt evalueren. Zie daarvoor de website van Coaches voor Medici en zoek een coach onder de specialisatie: EIF voor SO. U meldt vervolgens via EIF@verenso.nl welke coach u heeft gekozen en wanneer het EIF gesprek plaats vindt. Verenso koppelt de betreffende coach aan uw gegevens in Exata opdat de coach deze kan inzien en zich zo kan voorbereiden op het EIF gesprek. Spreek met de coach af wanneer u klaar bent met invullen van de vragenlijsten, het verwerken van de ontvangen feedback en het opstellen van uw concept POP.

Het systeem Exata is zo ingericht dat u veilig gegevens kunt uploaden betreffende uw zelfevaluatie. Ook kunt u via dit systeem de vragenlijsten anoniem door uw feedbackgevers laten invullen en is er een format voor een POP te vinden. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor u en de door u gekozen coach.


Kosten voor EIF

U betaalt apart voor het gebruik van het softwareprogramma Exata en voor de coach. Voor Exata betaalt u aan Verenso: Verenso-leden: € 88 excl. 21% BTW. Niet-leden: € 175 excl. 21% BTW. Voor het EIF gesprek betaalt u aan de coach: met Coaches voor Medici is een adviestarief afgesproken van € 312,50 excl. 21% BTW per gesprek inclusief voorbereiding, exclusief reiskosten. 


Vind een coach

Het gesprek met de coach regelt u via de website van Coaches voor Medici.  U kiest zelf een coach uit één van de, door Verenso opgeleide, coaches van Coaches voor Medici. U kunt de door Verenso geschoolde coaches vinden via www.coachesvoormedici.nl. U klikt onder het tabblad specialisaties vervolgens ‘EIF voor SO’ aan. Met de coach van uw keuze maakt u zelf afspraken over wanneer en waar u samen het evaluatiegesprek voert, het moment waarop u voorafgaand via het Verenso-systeem Exata gegevens aanlevert en het gesprekstarief.


Eerst de coach of eerst aanmelden voor Exata?

Het moment van gesprek met de coach bepaalt wanneer u aan EIF deelneemt. Ons advies is om eerst een coach te zoeken en een afspraak te maken. Reken dan ongeveer vijf weken terug om de tijd te nemen voor de zelfevaluatie, het uitzetten van feedback vragenlijsten, het verwerken van de feedback en de uitkomsten zelfevaluatie en omzetten in een concept POP. Houd er rekening mee dat u een en ander een paar dagen voor de afspraak met de coach gereed heeft opdat deze zich ook kan voorbereiden op het gesprek.