Thema's en projecten

Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibiotica zijn nodig om infectieziekten te behandelen. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er resistent voor kunnen worden. Naarmate er meer antibiotica (onzorgvuldig) worden voorgeschreven, wordt antibioticaresistentie naar verwachting een groter probleem en kunnen antibiotica in de toekomst hun werking verliezen. Daarom zijn de ministeries van VWS en EZK in 2015 gezamenlijk van start gegaan met het nationale programma ‘Aanpak antibioticaresistentie’.

Meer risico op infectieziekten
Bewoners en medewerkers van verpleeghuizen hebben meer risico op infectieziekten vanwege de kwetsbaarheid van de patiënten en de vele (zorg)contactmomenten. Daarom was Verenso nauw betrokken bij het programma ‘Aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ (2017-2019). Hierbij werkten we samen met Vilans, V&VN, ActiZ, VHIG en het RIVM. In het programma stonden twee thema’s centraal, namelijk: hygiënisch werken en rationeel voorschrijven. Binnen het thema hygiënisch werken werden organisaties en teams van zorgprofessionals ondersteund om tot een betere hygiëne en infectiepreventie te komen. Deze ondersteuning bestond uit verschillende vormen van online en offline begeleiding en het aanreiken van verschillende hulpmiddelen. Het thema rationeel voorschrijven richtte zich op de ondersteuning van specialisten ouderengeneeskunde in adequaat antibioticagebruik.

Projecten Verenso
In het kader van het programma voerde Verenso sinds 2017 verschillende projecten uit:

  • Een proefimplementatie (afgerond), waarbij de richtlijnen Urineweginfecties en Lage luchtweginfecties in de praktijk zijn getoetst op bruikbaarheid en toepasbaarheid.
  • De handreiking ‘Infectiepreventie en antibioticaresistentie: rol van de specialist ouderengeneeskunde’ (afgerond) is ontwikkeld om te laten zien wat er van de specialist ouderengeneeskunde verwacht mag worden op dit gebied.
  • E-learning modules voor UWI, LLWI en BRMO (afgerond), gebaseerd op de Verenso richtlijnen UWI en LLWI en de WIP richtlijn BRMO. Deze modules zijn bedoeld om de implementatie van de richtlijnen te ondersteunen en daarmee, naast goede patiëntenzorg, infectiepreventie en adequaat gebruik van antibiotica te bevorderen.
  • Implementatieproject richtlijnen UWI en LLWI (afgerond), waarbij Verenso vakgroepen van specialisten ouderengeneeskunde ondersteunde bij het methodisch op maat implementeren van deze richtlijnen. De ondersteuning bestond uit landelijke en regionale bijeenkomsten, ondersteunende producten en een ondersteunende helpdesk.