Thema's en projecten

Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 en 2020

PZ-2019-2020.jpg

Graag maken wij u attent op de handreiking financiering palliatieve zorg 2020. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve terminale unit.  Deze handreiking is een aanpassing op de handreiking financiering palliatieve zorg 2019

Belangrijke onderdelen uit de handreiking zijn: wanneer de patiënt terminaal is en behoefte heeft aan intensieve palliatieve zorg, bestaat de mogelijkheid om een pakket 10 VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg te declareren. Hiervoor dienen aan bepaalde criteria te worden voldaan maar er hoeft geen indicatie meer aangevraagd te worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De verklaring van de behandelend arts volstaat. Belangrijk knelpunt dat wordt aangegeven voor de eerstelijn is dat het integrale tarief voor de wijkverpleging onbedoeld heeft geleid tot onvoldoende ruimte voor de (vroege) inzet van specialistische ondersteuning. Gepleit wordt bekostiging van specialistische ondersteuning voor PaTz; (vroege) inzet gespecialiseerde verpleegkundige zorg en (vroege) inzet van in palliatieve zorg kaderopgeleide specialisten ouderengeneeskunde.

Wijzigingen 2020

Ten opzichte van de Handreiking 2019 is in de Handreiking 2020 een klein aantal wijzigingen doorgevoerd. 

Eerstelijn:

  • Inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn vanuit de Zorgverzekeringswet
  • Geestelijke verzorging

Langdurige zorg:

  • Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor patiënten in een Wlz-instelling

Medisch specialistische zorg:

  • Nieuwe zorgactiviteit voor medisch specialistische zorg in de thuissituatie
  • Logeervergoeding voor patiënten bij een meerdaagse behandeling op grote afstand

Voor vragen kunt u terecht bij Inge van der Stelt