Taakherschikking

Als we om ons heen kijken zien we dat er steeds meer oudere mensen komen en dat deze mensen steeds ouder worden. Er is dus sprake van dubbele vergrijzing. Logisch gevolg is dat de groep kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag groeit.

Recht op de juiste zorg

Wij vinden dat alle patiënten recht hebben op de juiste zorg. Dat betekent dat kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag een specialist ouderengeneeskunde moeten kunnen raadplegen, binnen en buiten het verpleeghuis. Dat vraagt om voldoende specialisten ouderengeneeskunde en dus om het werven van voldoende gemotiveerde basisartsen voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Verenso voert hierop een actieve lobby en spant zich in om het specialisme ouderengeneeskunde als verplicht coschap op te laten nemen in het raamplan van de opleiding Geneeskunde.

Naast het zorgen voor voldoende specialisten ouderengeneeskunde in de toekomst, is er ook aandacht voor taakherschikking.

Landelijk is er al een tijd sprake van aandacht voor implementatie van taakherschikking, met name tussen artsen, physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS). Ook in de ouderengeneeskunde is er al geruime tijd, lokaal soms al veel, ervaring met taakherschikking met vooral verpleegkundig specialisten. 

Verantwoord en veilig inrichten van de medische zorg

Verenso denkt dat geslaagde taakherschikking door de inzet van verpleegkundig specialisten en physician assistants een belangrijk middel is om bij de gegeven demografische ontwikkelingen kwaliteit en doelmatigheid in de ouderenzorg/ouderengeneeskunde te helpen borgen. Daarbij moeten de zorgvuldigheidseisen die specialisten ouderengeneeskunde - vanuit hun al dan niet formele verantwoordelijkheid - stellen aan het verantwoord en veilig inrichten van de medische zorg zeer serieus genomen worden.

Samenwerkingsafspraken op maat

Een werkzame taakherschikking zal door de verschillende disciplines gezamenlijk moeten worden vormgegeven. Het is daarbij belangrijk om samenwerkingsafspraken te formuleren die recht doen aan expertise en competenties, maar die daarbij ook de grenzen respecteren. Door verschillen in vooropleiding, ervaring en specialisatie is er een grote diversiteit in competenties van individuele verpleegkundig specialisten en physician assistants, wat vraagt om samenwerkingsafspraken op maat.

Verenso werkt vanaf mei 2019 samen met V&VN (verpleegkundig specialisten) en NAPA (Nederlandse Associatie Physician Assistants) in een multidisciplinaire/interdisciplinaire werkgroep aan samenwerkingsafspraken voor taakherschikking in de ouderenzorg’. In de loop van 2020 zal de werkgroep de uitkomsten presenteren.

Meer informatie: Pieter le Rütte