5 juni 2020

Kamervragen naar aanleiding van persbericht Verenso

Het persbericht dat Verenso dinsdag verstuurde m.b.t. de GZSP inkoopvoorwaarden voor 2021, is goed opgepakt door de pers. Zowel de Telegraaf  als SKIPR besteedden hier uitgebreid aandacht aan.

Ook de politiek heeft het bericht opgepakt. Tweede kamerlid John Kerstens heeft schriftelijke kamervragen gesteld n.a.v het artikel dat SKIPR plaatste. Hij heeft de minister gevraagd hierop te reageren voor het debat op 15 juni aanstaande.

Schriftelijke kamervragen John Kerstens
  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat zorgverzekeraars specialistische ouderenzorg in de wijk frustreren?
  2. Herinnert u zich de aangenomen motie-Kerstens c.s. van 31 oktober 2019 over zorg thuis aan kwetsbare patiënten door de specialist ouderengeneeskunde en de motie-Kerstens van 4 maart 2020 over het structureel financieren van initiatieven als het MESO-concept (‘multidisciplinaire ouderenzorg met een specialist ouderenzorg’)?
  3. Bent u ook van mening dat inzet van de specialist ouderengeneeskunde ín de wijk van grote toegevoegde waarde is bij de zorg voor (kwetsbare) ouderen thuis?
  4. Bent u ook van mening dat - gelet op het hiervoor gestelde - de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de wijk dan ook nagestreefd moet worden?
  5. Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan de onder vraag 2 genoemde moties?
  6. Vindt u het ook een slechte zaak dat (zeven maanden na het aannemen van bovengenoemde eerste motie, die nota bene juist daar op zag) de conclusie blijkbaar nog steeds moet zijn dat zorgverzekeraars het streven om specialisten ouderengeneeskunde ook buiten de muren van instellingen zorg aan te laten bieden ‘dwarsbomen’? Deelt u ook de mening van Verenso (vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) dat daar uiteindelijk vooral kwetsbare thuiswonende ouderen de dupe van zijn?
  7. Ziet u ook dat een dergelijke handelwijze van verzekeraars niet bijdraagt aan het aantrekkelijker maken van het vak van specialist ouderengeneeskunde en dus niet bijdraagt (integendeel zelfs) aan het oplossen van de al bestaande en in de toekomst bij ongewijzigd beleid nog verder oplopende tekorten in (ook) deze beroepsgroep
  8. Bent u het ermee eens dat de blijkbaar door zorgverzekeraars gestelde voorwaarde voor inkoop dat specialisten ouderengeneeskunde ook ‘verblijf’ moeten leveren onnodig belemmerend werkt voor de gewenste inzet van betrokkenen in de wijk? Zo ja, wilt u verzekeraars er dan (in lijn met genoemde motie die u daartoe opriep) toe bewegen die voorwaarde te laten vervallen en zo de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de wijk niet langer te dwarsbomen?
  9. Op welke andere manieren bent u bereid de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de wijk te stimuleren c.q. te faciliteren?
  10. Wilt u deze vragen beantwoorden voor het op 15 juni 2020 geplande notaoverleg Care?
Naar nieuwsoverzicht