Patiëntenwetgeving

Verenso zet zich in voor de beïnvloeding van wetgeving en voorgenomen wetgeving rond patiëntenrechten en de beroepsuitoefening van artsen. Verenso doet dit in samenwerking met de federatie KNMG. De voor de praktijk van specialisten ouderengeneeskunde meest relevante wetgeving op het gebied van het gezondheidsrecht bevindt zich op de thema´s patiëntenrechten, dwangopname en –behandeling, kwaliteit van de beroepsuitoefening. Deze thema´s zijn vooral terug te vinden in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo), de wet BOPZ (Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen), de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Voor specialisten ouderengeneeskunde is ook de Wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Euthanasiewet) van belang, waar het gaat om besluitvorming rond het levenseinde.
Drie wetsvoorstellen in voorbereiding

Op dit moment zijn drie wetsvoorstellen in voorbereiding die relevant zijn voor de beroepsuitoefening van specialisten ouderengeneeskunde. Twee wetsvoorstellen zijn in voorbereiding die de wet BOPZ moeten vervangen: de wet Zorg en dwang en de wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. Verder is er een 'Wet Kwaliteit Klachten en Geschillenzorg (WKKGZ)' in voorbereiding die het klachtrecht in zorginstellingen regelt en de 'Wet Klachtrecht Clienten Zorgector (WKCZ)' moet gaan vervangen.

Rol Verenso

Samen met de KNMG beïnvloedt Verenso deze trajecten, door brieven te schrijven aan de ministeries van VWS en Justitie of door de Tweede Kamer te benaderen met onze standpunten. Verenso streeft in haar beïnvloeding altijd naar een balans tussen een goede uitvoering en uitvoerbaarheid van wetgeving voor de specialisten ouderengeneeskunde enerzijds en voldoende waarborgen voor cliënten en de uitoefening van cliëntenrechten anderzijds.