Waarom lid worden?

Waarom zou u lid worden van Verenso? Omdat Verenso zich hard maakt voor u en uw vak. Wij bieden onze leden zowel collectieve als individuele voordelen. Op deze pagina leest u daar meer over.

Collectieve voordelen

Verenso is er voor u. Of u nu in dienstverband werkt, als zelfstandige of in opleiding bent. Voor álle specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) treden wij op als…

.. belangenbehartiger
Verenso is de belangenbehartiger en spreekbuis van alle specialisten ouderengeneeskunde in Nederland. Verenso zet zich in om de positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen het verpleeghuis, de GGz en de eerste lijn te versterken. Dit doet zij onder andere door de belangen van de specialist ouderengeneeskunde voor het voetlicht te brengen bij relevante organisaties (zoals het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, brancheorganisaties en zorgverzekeraars), de wet- en regelgeving te beïnvloeden (politieke lobby) en te zorgen voor aansluiting op andere functies in de keten. Verenso werkt daarnaast aan de randvoorwaarden en ontwikkelt modellen zoals het professioneel statuut, model functiebeschrijving voor BOPZ-artsen en andere instrumenten die het voor specialisten ouderengeneeskunde mogelijk maken hun beroep zo goed mogelijk uit te oefenen en hun positie te verstevigen. De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) behartigt de sociaal-economische belangen van de beroepsgroep. Verenso levert daarbij de noodzakelijke input, door bij de LAD de eisen en inzet aan te geven met behulp waarvan de LAD de onderhandelingen voor CAO’s en collectieve afspraken in kan gaan.

.. gesprekspartner
Verreweg de meeste specialisten ouderengeneeskunde (ongeveer 90%)  zijn lid van Verenso. Hierdoor zijn we een belangrijke gesprekspartner voor de overheid en allerlei organisaties. Het gevolg? Verenso kan invloed uitoefenen op beleid en afspraken maken, waarbij het belang van u als specialist ouderengeneeskunde voorop staat. Samen staan we sterk!

.. ontwikkelaar van richtlijnen en handreikingen
Verenso is de wetenschappelijke vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de specialist ouderengeneeskunde te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de praktijk draagt Verenso bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

.. stimulator van onderzoek binnen de ouderengeneeskunde
In praktijk is het lastig om onderzoek te kunnen doen gericht op kwetsbare ouderen die te maken hebben met multimorbiditeit en functionele beperkingen. Hoewel er in praktijk veel belemmeringen zijn voor het doen van onderzoek over kwetsbare ouderen zorgen wij dat er stappen vooruit worden gemaakt. Verenso zal onderzoeken op welke wijze en met welke partners de plannen om te komen tot een systematiek van het verzamelen van informatie voor wetenschappelijk en beleidsmatig onderzoek gestalte kan krijgen. Daarbij staat voorop dat dit niet mag leiden tot extra werkbelasting van medewerkers van verpleeghuizen en dat uiteraard de privacy van patiënten en medewerkers niet in het geding komt.

.. dienstverlener
Daarnaast biedt Verenso ondersteuning in het uitvoeren van het vak en de praktijkvoering, met allerhande producten en diensten. We voorzien u van heldere informatie over relevante wetgeving en ontwikkelingen in de sector.

.. promotor
Verenso zet zich in voor de beeldvorming van de specialist ouderengeneeskunde, voor eerlijke informatie over de sector en de professionals binnen die sector. We willen ook de aantrekkingskracht van de ouderengeneeskunde behouden en versterken. Zodat ook jonge, aankomende artsen kiezen voor dit vak. Van die inzet hebben alle specialisten ouderengeneeskunde profijt.

.. internationale brug
In het kader van internationale uitwisseling onderhoudt Verenso contacten met verschillende organisaties van artsen werkzaam in de langdurige zorg, zowel binnen Europa als daarbuiten. Het specialisme ouderengeneeskunde is uniek in de wereld. Nederland heeft voor de doelgroep kwetsbare ouderen speciaal opgeleide artsen, dé specialist ouderengeneeskunde.


Individuele voordelen

Naast collectieve voordelen kent het Verenso-lidmaatschap ook individuele voordelen. Zo profiteert u van gratis diensten en aantrekkelijke kortingen. Denk aan nascholing en coaching van vakgroepen en behandeldiensten. Benieuwd wat Verenso voor u persoonlijk kan betekenen? Hieronder zetten we alle voordelen overzichtelijk op een rij.

Gratis (juridisch) advies
Zit u met juridische vragen op het gebied van het gezondheidsrecht? Over onder meer de wet BOPZ, wet Zorg en Dwang, de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en heeft u bijvoorbeeld advies nodig over het vragen van toestemming of geven van informatie aan vertegenwoordigers, over mentorschap,  over inzagerecht in het medisch dossier of heeft u advies nodig bij een medisch-ethisch dilemma? Als Verenso-lid krijgt u gratis advies van de juridische helpdesk. Voor advies op arbeidsrechtelijk gebied kunt u terecht bij de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

Ondersteuning op maat
Regelmatig bieden bureaumedewerkers op verzoek van leden ondersteuning op maat aan individuele specialisten ouderengeneeskunde en vakgroepen. De aanleiding voor deze ondersteuning blijkt heel divers; van het niet goed ingebed voelen in de organisatie met daardoor te weinig aansluiting met de directies, tot hoe een tekort aan specialisten ouderengeneeskunde aan te pakken of de samenwerking met huisartsen te verbeteren. Ook leden die op een bepaald terrein voorop lopen worden indien gewenst begeleid. De ondersteuning wordt op maat ingezet. Verenso probeert de kennis die ze hiermee opdoet zoveel mogelijk ook in te zetten voor andere leden.

Coaching van vakgroepen en behandeldiensten
Vakgroepen staan voor een fors aantal uitdagingen door de vele veranderingen in de ouderenzorg. Zorgorganisaties fuseren, werkprocessen veranderen (denk aan taakdelegatie) en ook de werkomgeving van de specialist ouderengeneeskunde verandert doordat steeds vaker in de eerste lijn wordt gewerkt. Dit vraagt een grote omschakeling van alle betrokkenen in de (vak)groep. Een sterk team is in staat flexibel om te gaan met veranderingsprocessen en kan de regie (blijven) voeren over het medisch beleid. Verenso wil haar leden bij deze veranderingsprocessen ondersteunen en voorziet hierin door het coachen van vakgroepen en behandeldiensten.

Nascholing en korting op Verenso congressen
Als Verenso-lid kunt u gebruik maken van geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten van Verenso (speciaal voor leden). Daarnaast krijgt u korting op zowel het geaccrediteerde Verenso voorjaarscongres als het geaccrediteerde Verenso najaarscongres. Tot slot verzorgen bureaumedewerkers van Verenso (gratis) op aanvraag presentaties voor groepen leden. Bijvoorbeeld over de Wet Zorg en Dwang; medisch leiderschap, medicatieveiligheid of een van de Verenso richtlijnen.

Gratis abonnement op Medisch Contact
Verenso is federatiepartner van de KNMG, de overkoepelende organisatie voor artsen. Leden van Verenso zijn automatisch aangesloten bij de KNMG. Daarom ontvangt u als lid ook het KNMG-weekblad Medisch Contact.

Toegang tot besloten ledenwebsite
Onze leden krijgen onbeperkt toegang tot het besloten deel van www.verenso.nl. Hier vindt u producten en diensten die u helpen in uw dagelijks werk. Op het online forum wisselt u kennis en ervaringen uit met andere specialisten ouderengeneeskunde.

Invloed uitoefenen op beleid
Verenso is een vereniging en dat betekent dat u als lid invloed kan uitoefenen op ons beleid via de algemene vergaderingen van de vereniging en via uw regio. De vereniging bestaat uit 18 regio’s die zijn onderverdeeld in 7 clusters. Elk lid van Verenso is tegelijkertijd ook lid van een regio en kan aan de regionale vergaderingen en activiteiten deelnemen. In deze vergaderingen komen inhoudelijke- en beleidsmatige thema’s aan de orde. De regio’s fungeren als klankbord voor het Verenso bestuur en de raad van toezicht en zijn essentieel voor de implementatie van het Verenso-beleid. Daarnaast geven zij het beleid op regionaal niveau vorm. Elke regio heeft haar eigen bestuur.