Opleiding

Arbeidsmarkt

Sinds 2017 worden er op advies van het Capaciteitsorgaan jaarlijks 260 opleidingsplaatsen tot specialist ouderengeneeskunde beschikbaar gesteld door het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS). Deze plaatsen worden niet allemaal benut vanwege het ontbreken van
voldoende aanmeldingen van kandidaten die aan de selectiecriteria van de opleiding voldoen.

Factsheet-arbeidsmarkt-A4.jpg

Ouderengeneeskunde positiever op de kaart zetten

Dit is zorgwekkend met het oog op de aankomende vergrijzing en de daarmee verwachte toenemende vraag naar specialisten ouderengeneeskunde. Bij een grote krapte op de arbeidsmarkt komt de kwaliteit van de geleverde zorg in het geding en dreigt een te hoge werkdruk voor de bestaande groep specialisten ouderengeneeskunde. In het belang van deze groep is Verenso in samenwerking met andere partijen reeds bezig met een lobby om de ouderengeneeskunde beter en positiever op de kaart te zetten, zodat er meer basisartsen aangetrokken worden voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Rapport

In juli 2019 heeft Verenso een rapport uitgebracht waarin wordt gekeken naar het effect van de achterblijvende instroom in de opleiding op het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde in de toekomst. Allereerst komen de verwachte ontwikkelingen in de zorgvraag, het benodigd aantal specialisten ouderengeneeskunde om in de toekomst aan de zorgvraag te voldoen en de omvang van de achterblijvende instroom in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan bod. Vervolgens wordt berekend wat het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde in 2034 zal zijn bij ongewijzigd beleid. Tot slot wordt het potentieel aan mogelijkheden geschetst om de instroom in de opleiding te vergroten en de bestaande groep specialisten ouderengeneeskunde te behouden.

De belangrijkste bevindingen worden samengevat in een factsheet.

Downloads