Onze missie

'De vereniging ondersteunt de leden bij het realiseren van hun collectieve ambitie, namelijk het behouden of bereiken van het optimale niveau van functionele autonomie en kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met complexe problematiek. Voor het realiseren van deze ambitie is een integrale werkwijze nodig, namelijk het verbinden van medisch geriatrische deskundigheid met deskundigheid op het gebied van zorgdiagnostiek, zorgprognostiek en zorgmanagement. Het professionele handelen van de beroepsgroep is door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd dan wel gebaseerd op best practices.'

Een vereniging richt je op met een bepaald doel voor ogen. Dat doel overstijgt het individuele belang. Door de krachten te bundelen kun je het doel beter bereiken. Het is een gezamenlijke inspanning. Uiteraard zal het individu hiervan mee profiteren. Als groep kunnen we verder groeien. In het belang van kwetsbare ouderen, terminale patiënten, geriatrische revalidanten en andere specifieke doelgroepen.

Verenso volgt de ontwikkelingen in de maatschappij. Wij overleggen met VWS, ActiZ, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Daar brengen wij onze opvattingen en ideeën naar voren over de manier waarop de kwaliteit van de specialist ouderengeneeskunde het best tot zijn recht kan komen. Het gaat om de aard van de zorg die wij verlenen en de randvoorwaarden die daarbij nodig zijn zoals automatisering, taakdelegatie en organisatie van de zorg. Met vertegenwoordigers van andere beroepsverenigingen zoals de huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, klinisch geriaters en paramedici proberen wij gemeenschappelijke belangen te behartigen en overleggen wij over multidisciplinaire samenwerking en richtlijnontwikkeling.

Het gaat erom duidelijk te maken wat de positie is van de specialist ouderengeneeskunde binnen de zorg en welke toegevoegde waarde hij heeft voor de patiënt en andere zorgverleners. Om deze doelen te bereiken ondernemen wij onder andere de volgende activiteiten: 

  • gesprekspartner zijn van VWS en andere relevante partijen zoals ActiZ.
  • overleg voeren met zorgverzekeraars, ZIN en NZa over de plaats die de specialist ouderengeneeskunde heeft of behoort te hebben in de Zorgverzekeringswet.
  • afspraken maken met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) over samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde.
  • vakgroepen van specialisten ouderengeneeskunde adviseren over onderlinge samenwerking en samenwerking met het management van de instelling.
  • uitgeven van het (digitale) Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, organiseren van congressen, het accrediteren van na- en bijscholing, visitatie overleg en afstemming over de opleiding met de hoogleraren en de opleidingsinstituten.
  • ontwikkelen van richtlijnen, handreikingen en modellen ter ondersteuning van de medische zorg die specialisten ouderengeneeskunde verlenen.
  • juridische inbreng rondom wet- en regelgeving, patiëntenrechten en het verstrekken van telefonisch advies.
  • coaching van vakgroepen en behandeldiensten.
  • visitatie en accreditatie via de zelfstandige Stichting Kwaliteit & Ondersteuning.