Over Verenso

Vereniging

Verenso is de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde. Ons doel? De positie van onze leden behouden en versterken, elke dag weer. Samen staan we sterk! Door onze krachten te bundelen kunnen we meer bereiken.

 

Belangenbehartiging

Verenso behartigt de belangen van haar leden. Bijvoorbeeld door invloed uit te oefenen op wet- en regelgeving en zich hard te maken voor een passende financiering voor de specialist ouderengeneeskunde. Of door artsen in opleiding enthousiast te maken voor het dit prachtige vak, zodat er straks voldoende specialisten ouderengeneeskunde zijn om de kwaliteit van zorg en medische behandeling te waarborgen.

Kwaliteit

Verenso voelt zich verantwoordelijk voor het actueel houden en implementeren van de professionele standaard. Denk hierbij aan het ontwikkelen en actualiseren van handreikingen, richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten. Ook besteden we veel aandacht aan leren, evalueren en verbeteren. Bijvoorbeeld door het begeleiden en uitvoeren van visitaties en de inzet van EIF  (Evaluatie Individueel Functioneren).

Wetenschappelijk netwerk

Verenso spant zich in om wetenschappelijke informatie toegankelijk te maken voor haar leden, zowel via bijeenkomsten als via de digitale weg. Daarbij zorgen wij voor een passend aanbod voor al onze leden waarbij specifieke aandacht is voor aios en jonge specialisten ouderengeneeskunde.

 
Samenwerking

Waar mogelijk werken we samen met andere relevante partijen. Wij overleggen bijvoorbeeld met VWS, ActiZ, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Daar brengen wij onze opvattingen en ideeën naar voren over de manier waarop de kwaliteit van de specialist ouderengeneeskunde het best tot zijn recht kan komen. Het gaat om de aard van de zorg die wij verlenen en de randvoorwaarden die daarbij nodig zijn zoals automatisering, taakdelegatie en organisatie van de zorg. Met vertegenwoordigers van andere beroepsverenigingen zoals de huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, klinisch geriaters en paramedici proberen wij gemeenschappelijke belangen te behartigen en overleggen wij over multidisciplinaire samenwerking en richtlijnontwikkeling.