Minimale dataset voor patiëntgegevens

Specialisten ouderengeneeskunde leggen veel gegevens van verpleeghuispatiënten vast in elektronische patiëntendossiers (EPD). Als deze gegevens worden gestandaardiseerd en ontsloten, kunnen de gegevens worden hergebruikt, voor kennisontwikkeling en kwaliteitsverbetering (zie Infographic Eenheid van taal). Dan kunnen professionals bijvoorbeeld richtlijnen ontwikkelen, ontvangen zorgorganisaties managementinformatie, kunnen onderzoekers beter ouderengeneeskundig onderzoek doen en krijgen beleidsmakers inzicht in de gemiddelde zorgzwaarte. Zo kan het specialisme ouderengeneeskunde zich verder professionaliseren en kan de zorg aan verpleeghuispatiënten verbeterd worden. 

Vragen over dit dossier?

Neem contact op met: 

VA001-_65.jpg
Sandra van Beek

Waarom een minimale dataset?

De doelstellingen van het ontwikkelen van de minimale dataset zijn:

  1. Verbeteren continuïteit van zorg.
  2. Goede overdracht van gegevens.
  3. Ontsluiten van gegevens voor kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling in de ouderenzorg.
Standaardisatie

De verschillende elektronische patiëntendossiers gebruiken allemaal hun eigen manier, terminologie en definities voor het vastleggen van de gegevens. Dus standaardisatie is nodig. Daarvoor werkt Verenso, samen met specialisten ouderengeneeskunde en EPD-leveranciers, aan een gestandaardiseerde minimale dataset. De minimale dataset sluit aan op de al bestaande zorginformatiebouwstenen (zib’s). De ontwikkeling van de minimale dataset is onderdeel van het project Eenheid van Taal, binnen het Programma Leren van Data.

Ontwikkeling van de minimale dataset

De ontwikkeling van de minimale dataset (MDS) bestaat uit drie stappen:

  1. Vaststellen van een concept minimale dataset, inclusief een inventarisatie van beschikbare zorginformatiebouwstenen (2020).
  2. Pilot met het gebruik van de concept minimale dataset in één EPD-systeem en vaststellen definitieve minimale dataset (2021). Half december 2021 heeft het Verenso-bestuur de minimale datset vastgesteld.
  3. Ontwikkeling van eventuele ontbrekende zorginformatiebouwstenen en aanpassen minimale dataset (2022).
Minimale dataset vastgesteld

In december 2021 heeft het bestuur van Verenso de inhoud van de minimale dataset goedgekeurd. De afgelopen twee jaar werkten specialisten ouderengeneeskunde en bureaumedewerkers hard aan de ontwikkeling van de basisset. De set is ontwikkeld in samenwerking met Nictiz en afgestemd met  EPD-leveranciers en stakeholders. De gegevens sluiten zoveel mogelijk aan bij de gegevens die specialisten ouderengeneeskunde nu al vastleggen in de verschillende EPD’s.

De minimale dataset bestaat uit 30 inhoudelijke gegevens, onderverdeeld naar de volgende thema’s: patiëntgegevens, beleidsafspraken, onvrijwillige zorg, voorgeschiedenis, fysiek functioneren, cognitief functioneren en behandelplan. De gehele minimale dataset lees je hier. De huidige set zal de komende jaren verder worden uitgebreid. 

Meewerken?

We komen graag in contact met specialisten ouderengeneeskunde die willen meedenken en meewerken. Heb jij  interesse? Neem dan contact op met een van de betrokken medewerkers. Zie ook: