Over Verenso

Onze missie

Wij zijn de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Als leden van Verenso staan wij voor de best-passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven. Samen zetten wij ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van ons medisch handelen en een optimale positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg.


Onze visie

 Meer doen met minder

Als we om ons heen kijken zien we dat er steeds meer oudere mensen komen en dat deze mensen steeds ouder worden. Dubbele vergrijzing dus. Logisch ook dat de groep kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag groeit. Als maatschappij staan we voor de uitdaging om, met minder arbeidskrachten, steeds meer patiënten passende zorg te geven, ongeacht waar zij verblijven.

Wij vinden dat alle patiënten recht hebben op de juiste zorg. Dat betekent dat kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag een specialist ouderengeneeskunde moeten kunnen raadplegen, binnen en buiten het verpleeghuis. Als specialisten ouderengeneeskunde willen we gezien worden als een onmisbare speler in het zorgveld voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag. Dat vraagt om voldoende specialisten ouderengeneeskunde en dus om het werven van voldoende gemotiveerde basisartsen voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.


Veranderende werkomgeving

De wereld om ons heen verandert en de zorg verandert mee. Zo veranderen de organisatie en financiering van zorg, in een omgeving met voortschrijdende innovatie en technologische ontwikkelingen.

De praktijkvoering van specialisten ouderengeneeskunde zal daar doorlopend op moeten aanpassen. Om dit te kunnen beïnvloeden, wil Verenso aan de ontwerpkant staan van de organisatie van de zorg en het landelijk beleid. En we willen een goede vertaalslag maken naar de individuele praktijkvoering van de specialist ouderengeneeskunde. Het specialisme ouderengeneeskunde is volop in ontwikkeling en dat vraagt om een wetenschappelijke en evidence en practice based onderbouwing van ons medisch handelen.

Transparant en toetsbaar

Patiënten en hun naasten zijn kritische consumenten. Zij stellen hoge eisen aan hun zorg en behandeling. Ze hebben de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen en te (laten) bekostigen. Verzekeraars, gemeenten en inspectie krijgen steeds meer invloed op de zorg en behandeling en vragen meer verantwoording, zowel over de betaalbaarheid als over de kwaliteit van de zorg. Niet alleen in verpleeghuizen, maar juist ook bij de zorg die thuis geleverd wordt. Wetten die eerst alleen voor intramurale zorg golden, worden ook van toepassing verklaard op zorg die thuis wordt geleverd. De waarde van ons medisch handelen op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid willen we laten zien en laten toetsen via onze patiënten.

Activiteiten

Om deze doelen te bereiken ondernemen wij onder andere de volgende activiteiten: 

  • gesprekspartner zijn van VWS en andere relevante partijen zoals ActiZ.
  • overleg voeren met zorgverzekeraars, ZIN en NZa over de plaats die de specialist ouderengeneeskunde heeft of behoort te hebben in de Zorgverzekeringswet.
  • afspraken maken met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) over samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde.
  • vakgroepen van specialisten ouderengeneeskunde adviseren over onderlinge samenwerking en samenwerking met het management van de instelling.
  • uitgeven van het (digitale) Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, organiseren van congressen, het accrediteren van na- en bijscholing, visitatie overleg en afstemming over de opleiding met de hoogleraren en de opleidingsinstituten.
  • ontwikkelen van richtlijnen, handreikingen en modellen ter ondersteuning van de medische zorg die specialisten ouderengeneeskunde verlenen.
  • juridische inbreng rondom wet- en regelgeving, patiëntenrechten en het verstrekken van telefonisch advies.
  • coaching van vakgroepen en behandeldiensten.
  • Evaluatie Individueel Functioneren (EIF), evaluatie van groepsfunctioneren (visitatie), accreditatie en (her)registratie van kaderartsen.