Over Verenso

Ontwikkelingen in het veld

 
Meer doen met minder

Er komen steeds meer oudere mensen bij en deze mensen worden ook steeds ouder. Er wordt ook wel gesproken van dubbele vergrijzing. Logisch ook dat de groep kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag groeit. De maatschappij staat voor de uitdaging om, met minder arbeidskrachten, steeds meer patiënten passende zorg te geven, ongeacht waar zij verblijven. Patiënten hebben recht op de juiste zorg. Dat betekent dat kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag een specialist ouderengeneeskunde moeten kunnen raadplegen, binnen en buiten het verpleeghuis. Specialisten ouderengeneeskunde zijn daarbij een onmisbare speler in het zorgveld voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag. Dat vraagt om voldoende specialisten ouderengeneeskunde en dus om het werven van voldoende gemotiveerde basisartsen voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Veranderende werkomgeving

De wereld verandert en de zorg verandert mee. Zo veranderen de organisatie en financiering van zorg, in een omgeving met voortschrijdende innovatie en technologische ontwikkelingen. De veranderde wet- en regelgeving en financiering leidde tot reorganisaties binnen thuiszorg en verpleeghuizen, maar ook tot de komst van geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsbedden in verpleeghuizen. Tegelijkertijd valt gespecialiseerde revalidatie voor specifieke patiënten groeperingen (bijvoorbeeld jonge NAH-patiënten) nog tussen wal en schip. Daarnaast reageren de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, politici en media sterker op signalen over achterblijvende kwaliteit van de ouderenzorg. De praktijkvoering van specialisten ouderengeneeskunde zal zich doorlopend op deze ontwikkelingen moeten aanpassen. Om dit te kunnen beïnvloeden, wil Verenso aan de ontwerpkant staan van de organisatie van de zorg en het landelijk beleid. Ook is een goede vertaalslag nodig naar de individuele praktijkvoering van de specialist ouderengeneeskunde. Het specialisme ouderengeneeskunde is volop in ontwikkeling en dat vraagt om een wetenschappelijke en evidence en practice based onderbouwing van het medisch handelen.

Transparant en toetsbaar

Patiënten en hun naasten zijn mondige consumenten. Zij stellen hoge eisen aan hun zorg en behandeling en hebben behoefte aan persoonsgerichte geïntegreerde zorg. Ze hebben de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen en te (laten) bekostigen. Verzekeraars, gemeenten en inspectie krijgen steeds meer invloed op de zorg en behandeling en vragen meer verantwoording, zowel over de betaalbaarheid als over de kwaliteit van de zorg. Niet alleen in verpleeghuizen, maar juist ook bij de zorg die thuis geleverd wordt. Wetten die eerst alleen voor intramurale zorg golden, worden ook van toepassing verklaard op zorg die thuis wordt geleverd. De waarde van het medisch handelen op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid moet zichtbaar worden en worden getoetst via de patiënten.