Generiek Kompas

Kompas.jpeg 


Het Generiek Kompas 'Samenwerken aan kwaliteit van bestaan' is een breed kwaliteitskader, dat gaat over verpleeghuiszorg, wijkverpleging en GRZ. ‘Onder de reikwijdte van dit Kompas vallen ook diverse specifieke doelgroepen, zoals ouderen, mensen met niet aangeboren hersenletsel, mensen met een chronische ziekte van alle leeftijden, mensen met dementie, ernstig zieke kinderen en hun ouders. Dit Kompas bevat generieke informatie, meer specifieke informatie over de zorgverlening per doelgroep is in veel gevallen uitgewerkt in andere kaders, zoals richtlijnen en standaarden.’

Het Kompas is bedoeld om een beweging op gang te brengen waarbij anders gekeken wordt naar kwaliteit van zorg en kwaliteit van bestaan. Die beweging is nodig om alle maatschappelijke uitdagingen, waaronder de dubbele vergrijzing, het hoofd te bieden.

Nu het Generiek Kompas per 1 juli 2024 is ingeschreven in het register van het Zorginstituut staan we aan het begin van die nieuwe beweging. Er is nog veel niet concreet in het Kompas. Daarom werken we vanuit Verenso samen met andere partijen aan handreikingen die verder richting geven aan hoe belangrijke thema’s meer vorm kunnen krijgen in de praktijk. We focussen ons daarbij op de handreiking over de Deskundigheidsmix en de handreiking voor Leren en Ontwikkelen.

Daarbij vinden we vanuit Verenso een aantal punten belangrijk bij de concretisering van het Kompas:

  1. Voor de kwetsbare oudere moet de kwaliteit zorg en behandeling geborgd zijn.
  2. Leren en verbeteren krijgt vorm voor en door professionals en is multidisciplinair gericht, omdat dit ten goede komt aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Projecten als Leren van Data en de Doorontwikkeling van de Indicatoren Basisveiligheid zijn daarin belangrijke elementen.
  3. Voor zaken die regionaal of lokaal opgepakt worden, zoals de bereikbaarheidsnorm, geldt dat landelijke afspraken leidend zijn. Die afspraken bieden handvatten en sluiten aan bij competenties. Een belangrijk voorbeeld van landelijke afspraken is het convenant Medisch Generalistische Zorg.  

In deze Leeswijzer bij het Generiek Kompas voor specialisten ouderengeneeskunde vind je kort samengevat terug wat de belangrijkste veranderingen zijn in het Kompas ten opzichte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Via de nieuwsbrief en op de website worden er geregeld updates geplaatst over ontwikkelingen rondom het Kompas.

Meer informatie: Christine Dijk