Over Verenso

Verenso ereleden

Verenso kent het begrip erelidmaatschap. Dit lidmaatschap wordt toegekend aan leden die op grond van hun buitengewone verdiensten voor de vereniging en/of beroepsgroep op voorstel van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.

Men komt in aanmerking voor het erelidmaatschap als:

  • men zich geruime tijd heeft ingezet voor Verenso ingezet en
  • men bijzondere prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die van bijzondere betekenis zijn voor de beroepsgroep of
  • men zich heeft onderscheiden op het gebied van wetenschapsbeoefening of
  • men zich in bredere zin heeft onderscheiden door het uitoefenen van maatschappelijke functies.

Aan het erelidmaatschap is verbonden het gratis lidmaatschap, een oorkonde en een speld. Hieronder treft u onze ereleden aan.

Het erelidmaatschap komt haar toe, omdat zij in de 7 jaar dat zij voorzitter bij Verenso was, ervoor heeft gezorgd dat Verenso een prominente plaats kreeg aan overlegtafels in de ouderenzorg. En werd gehoord. Haar optredens tijdens COVID-19 hebben het vak, de sector en Verenso zichtbaar gemaakt. Ook op het gebied van ontwikkelingen in de ouderenzorg en het kwaliteitsbeleid speelde Nienke een actieve rol. Zij pleitte met passie dat ouderenzorg niet alleen om wonen en welzijn gaat, maar juist ook om goede medische zorg. Nienke heeft zich -naast de intramurale zorg en behandeling- ook gericht op de financiering van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn en het verkrijgen van een betaaltitel voor specialisten ouderengeneeskunde in de Zorgverzekeringswet. Thema’s rondom het levenseinde en dementie, hebben Nienkes bijzondere aandacht gehad. Zo was zij bijvoorbeeld actief betrokken bij de verkenning over euthanasie bij dementie in 2018. Nog steeds is zij actief namens Verenso bij de KNMG op het dossier 'voltooid leven'.

Het erelidmaatschap komt Paul van Houten toe, omdat hij altijd een actieve vernieuwer geweest is in de ouderengeneeskunde. Zo gaf hij toonaangevend vorm aan de geriatrische revalidatiezorg, infectieziektebestrijding, incontinentiezorg en elektronische dossiervoering in de ouderenzorg. Paul heeft zijn pragmatische bevlogenheid en expertise ook jarenlang ingezet voor de vereniging. Na zijn recente pensionering is hij begonnen als expert-specialist ouderengeneeskunde, om bij te dragen aan goede infectiebestrijding in verpleeghuizen. Hij blijft hierin ook actief het Verenso beleid ondersteunen. Met zijn proactieve houding zal de ontwikkeling van ons vakgebied hiervan blijven profiteren.

Amnon Weinberg heeft zich decennialang met veel daadkracht ingezet om de expertise van de specialist ouderengeneeskunde te positioneren in de transmurale ketenzorg. Hij is altijd groot pleitbezorger geweest voor de multidisciplinaire samenwerking met eerste- en tweede lijn en om medische zorg aan kwetsbare oudere patiënten te bieden ongeacht de plaats waar zij verblijven. Daarbij wees hij steeds op de samenhang tussen ouderenzorg, palliatieve zorg en dementiezorg zodat tijdig de juiste markering en benadering kan plaatsvinden. Hij blijft ook na zijn pensioen enorm gedreven om goede patiëntenzorg te leveren en het Verenso beleid te ondersteunen. Met zijn proactieve houding zal de ontwikkeling van ons vakgebied hiervan blijven profiteren!

Het erelidmaatschap komt Cees Hertogh toe, omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de vereniging, diverse belangrijke functies binnen de vereniging heeft uitgeoefend en zich heeft ingespannen om het vakgebied van het specialisme ouderengeneeskunde te professionaliseren en de verworvenheden daarvan in de samenleving uit te dragen.

Romke van Balen is de pionier en de grondlegger geweest van de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in Nederland. Hij heeft vooral landelijk, en inmiddels ook internationaal, een gezicht gegeven aan de revalidatie van kwetsbare ouderen. Hij heeft zich de laatste decennia daarbij met name ook binnen Verenso ingezet voor de GRZ en is daarbij actief geweest binnen de Werkgroep geriatrische revalidatie NVVA/Verenso, van waaruit onze definitie van GRZ ontwikkeld is. Romke heeft zich daarbij ook op wetenschappelijk terrein onderscheiden ten aanzien van een breed spectrum van onderwerpen op het gebied geriatrische revalidatie, zoals de aard en omvang revalidatie binnen de AWBZ, heupfracturen, triage, comorbiditeit en diverse andere onderwerpen

Frank Hoek was lid van de HVRC en heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en heeft mede aan de voet gestaan van de oprichting en ontwikkeling van het Accreditatieorgaan. Hij is voorzitter geweest van het Capaciteitsorgaan Kamer Specialisten Ouderengeneeskunde. Bovendien is hij tot aan zijn pensioen directeur van Samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde Nederland (SOON) geweest. Op dit moment is de heer Hoek lid van de visitatiecommissie en visitator. Per 1 januari 2018 zal hij ook deze taken neerleggen en stoppen met zijn werkzame carrière.

Martin van Leen voldoet ruimschoots aan de criteria voor het erelidmaatschap. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de NVVA en later voor Verenso. Dit deed hij onder andere als werkgroeplid voor diverse richtlijnen en als redactielid van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (de laatste jaren als hoofdredacteur). Daarnaast heeft hij een actieve bijdrage geleverd om het vakgebied te ontwikkelen en zichtbaar te maken in de samenleving. Nog steeds stelt hij zijn ervaring ten dienste van Verenso en blijft hij de vereniging toekomstgericht inspireren.

Ine Cox heeft jarenlang de voorzitters functie van de accreditatiecommissie vervult en een bijdrage geleverd aan het kwaliteitsbeleid van Verenso en dit ook uitgedragen binnen de KNMG. Ook heeft zij als lid van de HVRC en de geschillencommissie van de RGS de vereniging jarenlang vertegenwoordigd. Als medisch directeur van ZZG Zorggroep heeft zij laten zien dat de specialist ouderengeneeskunde uitermate geschikt is als medisch manager en heeft zij hierin een voorbeeldfunctie gehad voor vele jonge collega’s

Cornella Visser is voorzitter geweest van de regio Zuid Holland Zuid. Zij heeft laten zien dat een regio goed kan functioneren en heeft samenhang en samenwerking gecreëerd op regionaal niveau. Inhoudelijk heeft zij op velerlei manieren het vakgebied gestimuleerd op het gebied van scholingsactiviteiten. Geruime tijd is zij lid geweest van de HVRC en later van de RGS. Altijd is zij als actief en kritisch lid een stimulans geweest voor vernieuwing en verbetering van de vereniging.

Harry Wauters komt het erelidmaatschap toe, omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de vereniging, diverse belangrijke functies binnen de vereniging heeft uitgeoefend en zich heeft ingespannen om het vakgebied van het specialisme ouderengeneeskunde te professionaliseren en de verworvenheden daarvan in de samenleving uit te dragen.

Het erelidmaatschap komt Herman Cools toe, omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de vereniging, diverse belangrijke functies binnen de vereniging heeft uitgeoefend en zich heeft ingespannen om het vakgebied van het specialisme ouderengeneeskunde te professionaliseren en de verworvenheden daarvan in de samenleving uit te dragen.

Het erelidmaatschap komt Kees Theeuwes toe, omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de vereniging, diverse belangrijke functies binnen de vereniging heeft uitgeoefend en zich heeft ingespannen om het vakgebied van het specialisme ouderengeneeskunde te professionaliseren en de verworvenheden daarvan in de samenleving uit te dragen.

Het erelidmaatschap komt Miel Ribbe toe, omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de vereniging, diverse belangrijke functies binnen de vereniging heeft uitgeoefend en zich heeft ingespannen om het vakgebied van het specialisme ouderengeneeskunde te professionaliseren en de verworvenheden daarvan in de samenleving uit te dragen.

Het erelidmaatschap komt Dirk van der Wedden toe, omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de vereniging, diverse belangrijke functies binnen de vereniging heeft uitgeoefend en zich heeft ingespannen om het vakgebied van het specialisme ouderengeneeskunde te professionaliseren en de verworvenheden daarvan in de samenleving uit te dragen.