Over Verenso

Verenso Beurs 2019

Ieder jaar kunnen Verenso-leden een subsidie van € 10.000 winnen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar gaat de Beurs naar prof. dr. Sytse Zuidema, voor onderzoek naar alternatieven voor een gesloten deur op psychogeriatrische afdelingen. 

Beurs2019.jpg

Bestemming Beurs

Wat zijn mogelijke alternatieven voor een gesloten deur op  psychogeriatrische afdelingen die als minder ingrijpend dan wel als goede zorg kunnen  worden beschouwd? De Wet zorg en dwang (Wzd) die op 1 januari 2020 in werking treedt, vereist dat elke vorm van onvrijwillige zorg zorgvuldig wordt afgewogen of er geen alternatieven zijn om het risico op ernstig nadeel af te wenden. Aan de hand van een stappenplan dient de situatie goed te worden geanalyseerd met in achtneming van de zorgvuldigheidscriteria doelmatigheid, proportionaliteit en subsidiariteit. De gesloten afdeling is bovendien een vorm van zorg die extra zorgvuldig moet worden benaderd. Ook indien er formeel geen sprake is van onvrijwillige zorg dient het stappenplan op dit punt te worden gevolgd.

In dit kwalitatieve exploratieve ethische onderzoek gaan we met de relevante stakeholders op zoek naar wat zij zien als mogelijke alternatieven voor een gesloten deur die minder ingrijpend dan wel als goede zorg kunnen worden beschouwd. Aan de hand van een korte literatuurstudie, heterogene focus groep bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst zal geïnventariseerd worden welke alternatieven betrokkenen als mogelijke alternatieven zien, welke normen en waarden daarbij relevant zijn, wat ervaren wordt als verantwoorde risico’s, dan wel wat men nodig heeft om deze alternatieven te realiseren. Dit onderzoek beoogt hiermee bij te dragen aan een goede implementatie van de Wzd op dit vlak.