Taakherschikking

- Update 2 maart 2021 - 

Alle patiënten hebben recht op de juiste zorg. Dat betekent dat kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag een specialist ouderengeneeskunde moeten kunnen raadplegen, binnen en buiten het verpleeghuis. Dat vraagt om voldoende specialisten ouderengeneeskunde en dus om het werven van voldoende gemotiveerde basisartsen voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Verenso voert hierop een actieve lobby en spant zich in om het specialisme ouderengeneeskunde als verplicht coschap op te laten nemen in het raamplan van de opleiding Geneeskunde.

Naast het zorgen voor voldoende specialisten ouderengeneeskunde in de toekomst, is er ook aandacht voor taakherschikking, met name tussen artsen, physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS). Ook in de ouderengeneeskunde is er al geruime tijd, lokaal soms al veel, ervaring met taakherschikking met vooral verpleegkundig specialisten. 

Verantwoord en veilig inrichten van de medische zorg

Verenso denkt dat geslaagde taakherschikking door de inzet van verpleegkundig specialisten en physician assistants een belangrijk middel is om bij de gegeven demografische ontwikkelingen doelmatigheid in de ouderenzorg en ouderengeneeskunde te helpen borgen. Daarbij vormen de kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen die het specialisme ouderengeneeskunde stelt aan het verantwoord en veilig inrichten van de medische zorg een belangrijke toetssteen.

Samenwerkingsafspraken op maat

Een werkzame taakherschikking zal door de verschillende disciplines gezamenlijk moeten worden vormgegeven. Het is daarbij belangrijk om samenwerkingsafspraken te formuleren die recht doen aan expertise en competenties, maar die daarbij ook de grenzen respecteren. Door verschillen in vooropleiding, ervaring en specialisatie is er een grote diversiteit in competenties van individuele verpleegkundig specialisten en physician assistants. Dit vraagt om samenwerkingsafspraken op maat. Verenso, V&VN (VS’en) en NAPA (PA’s) dragen in een interdisciplinaire werkgroep zorg voor een handreiking voor taakherschikking en samenwerking tussen de drie disciplines in de ouderenzorg.

Standpunt Verenso

Binnen de beroepsgroep is er naast handvatten voor samenwerking behoefte aan een kader voor het verhelderen van de positie van de specialist ouderengeneeskunde in taakherschikking. Om die reden is er nu een standpunt taakherschikking dat de specialist ouderengeneeskunde een basis biedt voor het ontwikkelen van een eigen visie op taakherschikking en het maken van afspraken binnen de eigen discipline, met andere disciplines en met het bestuur en management van de zorgorganisatie.

Meer informatie: Sandra van Beek