Programma Leren van Data

Met steeds minder arbeidskrachten moeten steeds meer verpleeghuispatiënten een goede kwaliteit van zorg ontvangen. Dat vraagt om meer kennis en landelijk inzicht. Bijvoorbeeld over diagnoses, behandeling, functionaliteit, zorgzwaarte en opnameduur. Met deze kennis kunnen professionals bijvoorbeeld richtlijnen ontwikkelen, ontvangen zorgorganisaties managementinformatie, krijgen beleidsmakers inzicht in de gemiddelde zorgzwaarte en kunnen onderzoekers beter ouderengeneeskundig onderzoek doen. Zo kan het specialisme ouderengeneeskunde zich verder professionaliseren en kan de zorg aan verpleeghuispatiënten worden verbeterd.

Vragen over dit dossier?

Neem contact op met: 

VA001-_65.jpg
Sandra van Beek

Bestaande gegevens hergebruiken: standaardiseren en ontsluiten

Specialisten ouderengeneeskunde leggen de gegevens hiervoor al vast in de verschillende elektronische patiëntendossiers. Om deze gegevens te kunnen hergebruiken voor meer kennis en (landelijk) inzicht, is standaardisatie van de gegevens in elektronische patiëntendossiers nodig. En een data-infrastructuur voor het verzamelen en ontsluiten van de gegevens.  

Consortium Leren van Data

Om dit voor elkaar te krijgen, is een consortium van drie partijen opgericht: Verenso, UNO Amsterdam (Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC) en het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Het consortium werkt nauw samen met leveranciers van elektronische patiëntendossiers en de academische netwerken ouderenzorg. Het ministerie van VWS subsidieert het programma.

Rol Verenso

Het programma duurt 5 jaar, tot 2025. Binnen het programma ontwikkelt Verenso, samen met specialisten ouderengeneeskunde, een minimale dataset op basis van landelijke zorginformatiebouwstenen (zib’s), toetst deze in een pilot en zorgt voor aansluiting bij andere beroepsgroepen.  

Programmaonderdelen
 • Ontwikkelen van een eenduidige registratie van gegevens in het EPD door specialisten ouderengeneeskunde;
 • Ontsluiten van bestaande continue (verpleeghuiszorg)registraties voor (trend)analyse en rapportage;
 • Verzamelen van deze gegevens op basis van een continue zorgregistratie, inclusief peilstations;
 • Ontwikkelen van een kennisinfrastructuur, samen met de academische netwerken ouderenzorg.
Drie pijlers

Het programma bestaat uit drie pijlers:

Pijler 1. Eenheid van taal (Verenso)

 • Afstemming met landelijke ontwikkelingen zorginformatiebouwstenen (zib's).
 • Ontwikkeling van een minimale dataset voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Implementatie van de minimale dataset.

Pijler 2. Continue zorgregistratie, peilstations en het ontsluiten van gegevens (UNO Amsterdam)

 • Ontsluiting van routine zorgdata van specialisten ouderengeneeskunde.
 • Doorontwikkeling peilstations: aanvullende gegevens.

Pijler 3. Naar een landelijke data-infrastructuur ouderengeneeskunde (Nivel)

 • Governancestructuur
 • Gegevensbeschermingsmaatregelen
 • Datakwaliteit
 • Dataverzameling en data-opslag
 • Feedback
Gewenst resultaat

Verenso en de andere deelnemers in het programma zorgen ervoor dat artsen in de ouderengeneeskunde uiterlijk in 2025 essentiële medische gegevens over hun verpleeghuispatiënten eenduidig kunnen vastleggen in de elektronische patiëntendossiers. En ze willen dat deze gegevens worden verzameld, samengevoegd en ontsloten via een landelijke data-infrastructuur. Zo kunnen de gegevens worden gebruikt voor kennisontwikkeling en kwaliteitsverbetering in de ouderengeneeskunde. Voor specialisten ouderengeneeskunde, zorgorganisaties, wetenschappers en beleidsmakers. Maar bovenal voor een betere kwaliteit van zorg voor de verpleeghuispatiënten.

Visualisatie Programma Leren van Data