Video's over de Wet zorg en dwang

video.png

Verenso heeft samen met de NVAVG een vijftal informatieve video’s gemaakt over de Wet zorg en dwang (Wzd) en de daarmee samenhangende thematiek. In de eerste video spreken directeur Nanda Hauet en beleidsadviseur Yvonne Lensink over de landelijke belangenbehartiging en bekostigingsvraagstukken. De volgende thema’s passeren de revue:

  • Regeling crisisdiensten
  • Standpunt ambulante zorg
  • Landelijk afspraken over bekostiging van de inzet van de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Tot slot krijgt u een praktisch overzicht van handige producten die voor leden zijn ontwikkeld
  • Aanvragen van een code voor de e-learning en participatie in de Siilo app-groep Wzd-functionarissen via wzd@verenso.nl

In de tweede video gaat beleidsadviseur Inge van der Stelt in gesprek met Jan den Bakker, projectleider samenwerking GGZ en VVT Kennemerland & Anne Timmermans, specialist ouderengeneeskunde en Wzd-functionaris Noord/Midden Limburg. Onderwerp van gesprek is het opzetten van een regionale crisisdienst en de ervaringen daarmee.

Vooropgesteld: er wordt geen blauwdruk gegeven van hoe het moet, maar er worden voorbeelden gepresenteerd van hoe het in bepaalde regio’s is geregeld. Regionale diversiteit en al bestaande samenwerkingsverbanden geven een ‘eigen kleur’ aan de opzet van een regionale crisisdienst. 

De derde video gaat het over het opstellen van een medische verklaring in het kader van een RM of IBS. Inge van der Stelt, beleidsadviseur bij Verenso, gaat hierover in gesprek met Michiel Vermaak, arts voor verstandelijk gehandicapten & Anne Timmermans, specialist ouderengeneeskunde. Beiden zijn  Wzd-functionaris.

Het kan voorkomen dat opname van een patiënt in een instelling nodig is of blijft om ernstig nadeel te voorkomen, maar dat een patiënt of zijn vertegenwoordiger zich tegen deze opname verzet. In zo’n geval kan een rechtelijke machtiging worden aangevraagd. Of, als er sprake is van spoed (bijvoorbeeld bij gevaar van patiënt/omgeving), een inbewaringstelling. Een patiënt is dan gedwongen opgenomen. Voor de afgifte van een RM en IBS is een medische verklaring nodig. Een specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten hebben de wettelijke bevoegdheid een dergelijke verklaring in te vullen.

In de vierde video gaat beleidsadviseur Inge van der Stelt in gesprek met Jan den Bakker, projectleider samenwerking GGZ en VVT Kennemerland & Anne Timmermans, specialist ouderengeneeskunde en Wzd-functionaris Noord/Midden Limburg. Onderwerp van gesprek is de inzet van een extern deskundige.

Als je werkt met patiënten die vallen onder de Wzd dan is werken conform het stappenplan Wzd de norm. In het stappenplan zijn evaluatiemomenten ingebouwd om multidisciplinair te beoordelen of de uitvoering van onvrijwillige zorg (ovz) nog steeds nodig is. Na de tweede verlenging is consultatie van een extern deskundige aan de orde, de zogenaamde frisse blik van buitenaf.

Momenteel ligt er een wijzigingsvoorstel in de Eerste Kamer via spoedreparatiewetgeving. Als het voorstel wordt aangenomen is het niet langer verplicht om een extern (niet in dienst van de zorginstelling) deskundige te consulteren. Waar het om gaat is dat de deskundige onafhankelijk is, d.w.z. geen behandelrelatie met de patiënt heeft. Toch zal het voor kleine organisaties nodig kunnen zijn om een deskundige van buiten de organisatie te raadplegen. Ook als de patiënt en/of diens vertegenwoordiger graag een extern deskundige van buiten de organisatie ingeschakeld wil zien, zal daaraan gehoor gegeven moeten worden. Regionale samenwerking op dit gebied blijft daarom wenselijk.

Op de website van Verenso, dossier Wzd, vindt u onder andere het document ‘Handvatten inzet extern deskundige’.

In de vijfde video gaat beleidsadviseur Inge van der Stelt in gesprek met Michiel Vermaak, arts voor verstandelijk gehandicapten & Anne Timmermans, specialist ouderengeneeskunde. Beiden zijn Wzd-functionaris.

De Wzd-functionaris heeft primair als taak om toe te zien op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg (ovz) en de mogelijke af bouw ervan.

Deze toezichthoudende taak geldt voor:

  • De beoordeling van het zorgplan waarin ovz is opgenomen
  • De uitvoering van de ovz
  • Beoordeling van de besluiten over verlof en ontslag van patiënten die met een maatregel (RM of IBS) zijn opgenomen.

Daarnaast kan de Wzd-functionaris een rol hebben bij de aanvraag van een besluit tot opname en verblijf en van een RM.

Voor leden van Verenso is er een siilo app groep Wzd functionarissen waar veel informatie-uitwisseling plaatsvindt. Wilt u participeren stuur dan een e-mail naar kwaliteit@verenso.nl.

Verenso en NVAVG organiseren in het najaar van 2021 drie onlinebijeenkomsten voor Wzd-functionarissen, te weten op 14 september, 2 november en 13 december van 15.30-17.00 uur. Aanmelden kan tot 1 september 2021. Als u zich aanmeldt is het de bedoeling dat u bij alle bijeenkomsten aanwezig bent. De flyer en het programma zijn hier te downloaden.

 

Video 1 - Landelijke afspraken en bekostiging

Wzd-video-1.jpg

Video 2 - Opzet van regionale crisisdiensten

Wzd-video-2.jpg

Video 3 - Afgifte medische verklaring RM/IBS

Wzd-video-3.jpg

 Video 4 - Inzet van de externe (onafhankelijke) deskundige

Wzd-video-4.jpg

Video 5 - Rol Wzd-fuctionaris

Wzd-video-5.jpg