Kwaliteit

Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit

2020 - Deze herziene richtlijn richt zich op de best mogelijk zorg voor volwassen patiënten (≥18 jaar) met een amputatie(indicatie) ten gevolge van een vaatlijden, een tumor of trauma. In de richtlijn komen nu de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De vooraf te verrichten onderzoeken, het beste amputatieniveau, het beste moment van opereren en het postoperatieve beleid.
  • De waarde van een psychosociale interventie.
  • De prothesevoorziening.
  • De invulling van de looptraining.
  • De behandeling van fantoompijn.
  • De klinimetrie, met specifieke focus op de meetinstrumenten waarmee de loopvaardigheid en mobiliteit van patiënten in kaart kan worden gebracht.
  • De participatie van patiënten.
  • Organisatie van zorg, met focus op de organisatie van het pre-operatieve multidisciplinaire overleg en de samenwerking tussen revalidatieartsen en specialisten.

In deze herziene richtlijn is meer aandacht voor goede samenwerking tussen revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde voor vaatpatiënten met (een indicatie voor) beenamputatie. Er ligt veel nadruk op het belang van goede samenwerkingsafspraken tussen de specialist ouderengeneeskunde en revalidatieartsen, het betrekken van de specialist ouderengeneeskunde bij triage en het maken van onderlinge afspraken over welke discipline de patiënt monitort.

Eigenaar: Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
Participanten namens Verenso: specialist ouderengeneeskunde Heike de Wever