Kwaliteit

Delier in de palliatieve fase

2022 - Op 6 oktober 2022 is de richtlijn Delier in de palliatieve fase (IKNL) gepubliceerd. Het bestuur van Verenso heeft deze richtlijn geautoriseerd. Specialist ouderengeneeskunde Helma Denissen was werkgroeplid namens Verenso. Wij danken haar voor haar inzet.

De herziene richtlijn is van belang omdat een delier grote impact kan hebben op de kwaliteit van leven en sterven. In de richtlijn zijn de meest actuele epidemiologische gegevens opgenomen van een delier in de palliatieve fase. Ook is er aandacht voor diagnostiek, preventie en behandeling in de palliatieve fase.

Er wordt aanbevolen delier te behandelen met niet-medicamenteuze interventies. Daarnaast staan in deze nieuwe versie overzichtstabellen van doseringen en toedieningsvormen per medicamenteuze behandeling. Deze overzichten bieden praktische handvatten, met aandacht voor de noodzaak van hogere doseringen bij psychiatrische co-morbiditeit en lagere doseringen bij dementiële co-morbiditeit.   

Tot slot is in de herziene richtlijn organisatie van zorg toegevoegd, met daarin advies voor zorgverleners over hoe om te gaan met delier in de laatste levensfase voor zowel opgenomen patiënten als patiënten die thuis verblijven.